Strefa nowych możliwości

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału, w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarach słabo zaludnionych, poprzez wsparcia indywidualne i szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje/kwalifikacje oraz trzymiesięczne staże zawodowe lub zatrudnienie subsydiowane.

Korzyści dla uczestników:

  • Stypendium szkoleniowe płatne dla 100% uczestników projektu;
  • Stypendia stażowe;
  • Zwrot kosztów za dojazd na różne formy wsparcia;
  • Zwrot kosztów za opiekę nad dzieckiem lub osobą zależna;
  • Subsydiowane zatrudnienie umożliwiające Uczestnikowi Projektu podjęcie pożądanego zatrudnienia, poprzez sfinansowanie pracodawcom kosztów, wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne. Kwota (brutto +składniki) 3700zł.

Całkowita wartość projektu: 1 745 910,29 zł
Kwota dofinansowania: 1 658 614,77 zł

Dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty dotyczące zatrudnienia subsydiowanego

Regulamin zatrudnienie subsydiowane

Wniosek zatrudnienie subsydiowane

Wzór umowy zatrudnienie subsydiowane

Harmonogramy realizacji zadań merytorycznych

Harmonogram – Październik 2020

Harmonogram – Grudzień 2020

Harmonogram – Styczeń 2021

Harmonogram – Luty 2021

Harmonogram – Marzec 2021

Harmonogram – Kwiecień 2021

Harmonogram – Maj 2021

Harmonogram – Czerwiec 2021

Harmonogram – Lipiec

Harmonogram – Sierpień 2021

Harmonogram – Wrzesień 2021

Harmonogram – Listopad 2021

Harmonogram – Grudzień 2021

Harmonogram – Luty 2022

Harmonogram – Marzec 2022

Kontakt

Biuro projektu: ul. Piwna 12, 91-003 Łódź.
tel: 665 693 732, 601 972 262
e-mail: lodz@fundacja-akme.pl