Nowy Start

Fundacja AKME realizuje kolejny projekt na terenie województwa dolnośląskiego. Tym razem we współpracy z Fundacją Wiedzieć Jak! Projekt skierowany jest do: 70 osób pełnoletnich, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszar województwa dolnośląskiego, w tym: 45 osób biernych zawodowo 15 osób bezrobotnych (w tym niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy) a, w tym:       […]

NOWY START W ŻYCIE II

NOWY START W ŻYCIE II Projekt pn. „NOWY START W ŻYCIE 2”, numer RPPD.07.01.00-IZ.00-20-002/16, jest realizowany w ramach Osi priorytetowej VII. Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Okres realizacji projektu: 01.09.2017 […]

40 FIRM -CZAS START! Ostateczna lista rankingowa Projektu!

40 FIRM -CZAS START! nr RPWP. 06.03.01-30-0100/17 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Projekt jest realizowany przez Fundację AKME. Okres realizacji projektu: 01.02.2018 – 30.09.2019 Cel projektu: Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia […]

ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM

ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim” RPWP.07.01.02-30-0040/15 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie Społeczne, Działania 7.1 Aktywna Integracja Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 30.09.2018. Projekt realizowany […]