Nowy Start

Fundacja AKME realizuje kolejny projekt na terenie województwa dolnośląskiego. Tym razem we współpracy z Fundacją Wiedzieć Jak!

Projekt skierowany jest do:

70 osób pełnoletnich, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszar województwa dolnośląskiego, w tym:

 • 45 osób biernych zawodowo
 • 15 osób bezrobotnych (w tym niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy) a, w tym:

          – 5 osób o niskich kwalifikacjach

          – 5 osób w wieku 50+

          – 2 osoby długotrwale bezrobotne

          – 3 kobiet nienależących do żadnej z wyżej wymienionych grup

 • 10 osób ubogich pracujących w ramach umów cywilnoprawnych i krótkoterminowych
 • 35 osób zamieszkujących obszary objęte programem rewitalizacji

Oferujemy:

 • dla wszystkich uczestników/uczestniczek indywidualne wsparcie specjalistów: doradca zawodowy, psycholog, pośrednik pracy
 • dla 56 osób: indywidualne wsparcie pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania uczestnika projektu
 • dla 53 osób: indywidualne wsparcie prawnika
 • dla 60 osób: szkolenie dotyczące rozwoju kompetencji kluczowych
 • dla 56 osób: szkolenia zawodowe
 • dla 27 osób: 3 – miesięczne staże zawodowe
 • dla 20 osób: wsparcie trenera zatrudnienia

Kontakt:

Biuro projektu:

ul. Brzozowa 3B/4, 52-200 Wysoka

Telefon: 723 849 152

E-mail: biuro@fundacja-akme.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Okres realizacji projektu:
01.09.2021 – 30.06.2023
 
Całkowita wartość projektu:
1 037 005,05 zł
 
Kwota dofinansowania:
881 454,29 zł