Nowy Start

Fundacja AKME realizuje kolejny projekt na terenie województwa dolnośląskiego. Tym razem we współpracy z Fundacją Wiedzieć Jak!
Projekt skierowany jest do:

70 osób pełnoletnich, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszar województwa dolnośląskiego, w tym:

 • 45 osób biernych zawodowo
 • 15 osób bezrobotnych (w tym niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy) a, w tym:

      – 5 osób o niskich kwalifikacjach

      – 5 osób w wieku 50+

      – 2 osoby długotrwale bezrobotne

      – 3 kobiet nienależących do żadnej z wyżej wymienionych grup

 • 10 osób ubogich pracujących w ramach umów cywilnoprawnych i krótkoterminowych
 • 35 osób zamieszkujących obszary objęte programem rewitalizacji
W ramach projektu oferujemy :
 • dla wszystkich uczestników/uczestniczek indywidualne wsparcie specjalistów: doradca zawodowy, psycholog, pośrednik pracy
 • dla 56 osób: indywidualne wsparcie pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania uczestnika projektu
 • dla 53 osób: indywidualne wsparcie prawnika
 • dla 60 osób: szkolenie dotyczące rozwoju kompetencji kluczowych
 • dla 56 osób: szkolenia zawodowe
 • dla 27 osób: 3 – miesięczne staże zawodowe
 • dla 20 osób: wsparcie trenera zatrudnienia
KONTAKT:

BIURO PROJEKTU:
UL. BRZOZOWA 3B/4
52-200 WYSOKA

TELEFON: 723 849 152

biuro@fundacja-akme.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu:

01.09.2021 – 30.06.2023

Całkowita wartość projektu:

1 037 005,05 zł

Kwota dofinansowania:

881 454,29 zł

Zapytania ofertowe:

W związku z realizacją przez Fundację Akme projektu pt.: „Nowy Start”, nr RPDS.09.01.01-02-0088/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Pracownik pomocniczy w handlu i administracji”.

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączniku. Oferty należy składać do 29 września 2022 roku.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Pracownik pomocniczy w handlu i administracji”