40 FIRM -CZAS START! Ostateczna lista rankingowa Projektu!

40 FIRM -CZAS START!

nr RPWP. 06.03.01-30-0100/17

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY

Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Projekt jest realizowany przez Fundację AKME.

Okres realizacji projektu: 01.02.2018 – 30.09.2019

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród grupy docelowej 50 osób po 29 roku życia bez zatrudnienia, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z terenów województwa wielkopolskiego.

Cele szczegółowe projektu:

1.rekrutację obejmująca m.in. diagnozę predyspozycji kandydatów/ek w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej .

2.wsparcie szkoleniowo-doradcze dotyczące podstaw prowadzenia działalności gospodarczej oraz pomocy w przygotowaniu biznesplanu wraz z wnioskiem o udzielenie środków (w tym finansowego wsparcia pomostowego) na uruchomienie działalności gospodarczej dla 50 uczestników/czek projektu.

3.przyznanie dotacji (24.000 zł) na uruchomienie działalności gospodarczej dla 40 uczestników/czek projektu wraz z finansowym wsparciem pomostowym (1700 zł przez okres 9 miesięcy) oraz zindywidualizowane wsparcie szkoleniowo-doradcze na etapie prowadzenia działalności gospodarczej dla 40 uczestników/czek projektu.

Projekt jest skierowany  do:

50 osób bezrobotnych (w tym długotrwale) oraz biernych zawodowo  w wieku 29 + zamieszkałych w województwie wielkopolskim, zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w różnych sektorach z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii i branż o największym potencjale rozwojowym (inteligentne specjalizacje – IS).

Uczestnikami projektu mogą być osoby które w dniu przystąpienia do projektu ukończyły 30 lat, są bezrobotne oraz nie uczą się. Wyjątkiem będą bezrobotni studenci studiów stacjonarnych, którzy ukończyli 30 lat.

40 firm czas start - plakat a3 - PDF-01

Informujemy, że z dniem 21.03.2018 r rozpoczynamy rekrutację do projektu: „40 Firm – Czas Start!”

Rekrutacja zgodnie z regulaminem potrwa do dnia 5.04.2018 r włączenie (10 dni roboczych).

Proces rekrutacji może zostać skrócony – w momencie przekroczenia liczby złożonych wniosków (70 wniosków), bądź wydłużony – w przypadku nie zebrania pełnej liczby wniosków (70 wniosków).

Wszystkie informacje dotyczące terminów i sposobu składania dokumentów znajdują się w załączonych regulaminach.

Przypominamy, że wypełnione dokumenty należy we wskazanych wyżej terminach

Zamieszczamy również formularz rekrutacyjny wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem projektu Jakubem Modrzyńskim pod numerem tel. 691410615 w godzinach od 8.00 do 16.00. bądź z biurem projektu.

Co zrobić, aby przystąpić do projektu:

  1. Zapoznać się z regulaminem rekrutacji
  2. Pobrać i wypełnić elektroniczny formularz rekrutacyjny
  3. Wydrukować, podpisać i wysłać formularz rekrutacyjny na adres:
    Fundacja AKME, ul. Naramowicka 172, 61-611 Poznań
  4. Oczekiwać na kontakt ze strony biura projektu.

___

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja uczestnictwa

Regulamin rekrutacji

Regulamin udziału w projekcie

Regulamin przyznawania środków finansowych

Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu

Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego

Biznesplan

Karta oceny biznesplanu

Kontakt

FUNDACJA AKME
Bogucin, ul. Grzybowa 4
62-006 Kobylnica
biuro: ul. Naramowicka 172
61-611 Poznań

 

Aktualności

26.07.2018

Szanowni Państwo!

Po rozpatrzeniu odwołań publikujemy Ostateczną Listę Rankingową dla projektu „40 Firm – Czas Start!”. Serdecznie gratulujemy wszystkim dobrze napisanych biznesplanów.

40 Firm – Czas Start – ostateczna lista rankingowa

24.07.2018

W związku z opublikowaniem pierwszej listy rankingowej przekazuję Państwu informacje dotyczące dalszej procedury w ramach projektu.

1.    Terminy podpisania umów od 27-31 lipca 2018 – w tej sprawie  będziemy się z Państwem indywidualnie kontaktowali.

Umowy będą podpisywane w Poznaniu w siedzibie Klubu Integracji Społecznej Fundacji AKME przy ul. Bolka 8b, 61 – 608 Poznań.

Wymagane dokumenty:

-zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami w ZUS

-zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami w Urzędzie Skarbowym

-potwierdzenie numeru konta

-potwierdzenie z CEIDG

Dodatkowo:

-na podpisanie umowy przychodzimy ze współmałżonkiem

-jako forma zabezpieczenia dotacji weksel bądź inna przez Państwa wybrana opcja zgodnie z regulaminem.

Bardzo ważne!!! Osoby, które już otrzymały wsparcie i są na liście 34 osób jak najszybciej rejestrują działalność i zakładają konto bankowe!!!

Proszę pamiętać o odpowiednich numerach PKD!

Po opublikowaniu listy ostatecznej i uzupełnieniu jej o 6 osób z odwołań, osoby te niezwłocznie rejestrują działalność i umawiają się na podpisanie umowy.

Załączniki

oświadczenie małżonka uczestnika projektu o zgodzie na zawarcie umowy z zabezpieczeniem wekslowym

oświadczenie małżonka uczestnika projektu o zgodzie na zawarcie umowy z zabezpieczeniem

oświadczenie o rodzielności majątkowej poręcyciela (weksel, poręczenie cywilne)

oświadczenie o rodzielności majątkowej uczestnika projektu

oświadczenie Poręczyciela (poręczenie cywilne, weksel) o nie pozostawania w związku małżeńskim

oświadczenie uczestnika projektu o nie pozostawania w związku małżeńskim

poręczenie cywilne ze zgodą współmałżonka poręczyciela

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego – lipiec 2018

weksel z deklaracją i poręczeniem oraz zgodą małżonka poręczyciela

___

19.07.2018 r.

Poniżej publikujemy pierwszą listę rankingową dla uczestników projektu po złożeniu biznesplanów.

Osoby, które znalazły się na liście na miejscach od 1 do 34 uzyskały wsparcie dotacyjne. Pozostałe osoby zgodnie z regulaminem mogą odwoływać się od decyzji Komisji Oceny Wniosków – w wyniku odwołań przewidziano jeszcze 6 miejsc dla ubiegających się o dotację.

40 firm – Czas Start! Lista rankingowa po biznesplanach

Jakub Modrzyński

Koordynator Projektu.

___

W związku z realizacją ostatniego szkolenia „Warsztaty networkingu i współpracy B2B” informujemy, że grupy poznańskie szkolenie odbędą w czwartek tj. 21.06.2018 r w sali Domu Studenckiego „Danuśka” przy ul. Piątkowskiej w Poznaniu, natomiast grupy konińskie w sali ZAZ w Posadzie (62-530 Kazimierz Biskupi, Posada ul. Żeromskiego 11) w piątek tj. 22.06.2018 r. Szkolenia odbędą się w godzinach od 8.00 do 14.00.

Przypominamy o obowiązkowej obecności na ostatnim szkoleniu!

___

W związku z rozpoczęciem wsparcia szkoleniowo – doradczego publikujemy harmonogram szkoleń oraz podział na grupy szkoleniowe.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami i obecność na szkoleniach.

Harmonogram szkoleń – 40 Firm – Czas Start!

Podział na grupy szkoleniowe – 40 Firm – Czas Start!

___

Szanowni Państwo.

Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań i zakończeniu oceny złożonych wniosków, publikujemy ostateczna listę rankingową osób zakwalifikowanych do Projektu. Decyzja ta jest ostateczna i na tym etapie nie ma już możliwości odwołania się od decyzji.

Ostateczna lista rankingowa Projektu – 40 Firm – Czas Start!

___

Szanowni Państwo!

Poniżej publikujemy wstępną listę rankingową w ramach Projektu „40 Firm – Czas Start!”. Prosimy o zapoznanie się z wynikami. W razie pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z biurem projektu.

Wstępna lista rankingowa

___

WAŻNE

Informujemy, że zgodnie z regulaminem do dnia 5.04.2018 r wpłynęła wymagana liczba 70 wniosków. W związku z powyższym zamykamy proces zbierania wniosków i przechodzimy do etapu oceny formalnej. O szczegółach będziemy na bieżąco Państwa informować.