NOWY START W ŻYCIE II

Podlasie_Zestaw_logotypow_kolorowych_EFS

NOWY START W ŻYCIE II

Projekt pn. „NOWY START W ŻYCIE 2”, numer RPPD.07.01.00-IZ.00-20-002/16, jest realizowany w ramach Osi priorytetowej VII. Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 30.04.2019

Projekt realizowany jest przez Europejskie Centrum Wspierania Innowacji i Nowych Technologii w partnerstwie z Fundacją AKME.

 

Cel projektu:

Zwiększenie do 30.04.2019r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społecznym 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie województwa Podlaskiego, w tym:

 • 40 osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz
 • 40 osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi.

W projekcie będą mogły wziąć udział osoby:

 • bierne zawodowo,
 • bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy

 

Projekt ma na celu zagwarantowanie następujących  form wsparcia:

 • indywidualne poradnictwo: identyfikację deficytów i możliwości każdego Uczestnika Projektu i opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji IŚR,
 • konsultacje ze specjalistami (stylista, fryzjer, psychodietetyk/fizjoterapeuta, terapeuta),
 • trening umiejętności społecznych
 • grupowe treningi umiejętności społecznych i rozwoju osobistego,
 • specjalistyczne poradnictwo psychologiczne,
 • szkolenia rozwijające kompetencje niezbędne na podlaskim rynku pracy,
 • szkolenia zawodowe umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych,
 • 3 miesięczne płatne staże zawodowe,
 • indywidualne pośrednictwo pracy,
 • specjalistyczne poradnictwo prawno-obywatelskie,
 • wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej.

 

W projekcie przewidziano wsparcie towarzyszące w postaci:

 • Zwrotu kosztów dojazdów na zajęcia w ramach projektu oraz stypendium szkoleniowe.
 • Zwrotu kosztów opiekli nad dzieckiem lub osobą zależną.

 

Rezultaty realizacji  projektu:

 1. Uzyskanie kwalifikacji przez minimum 31 uczestników projektu
 2. Podjęcie pracy (w tym na własny rachunek) przez minimum 12 uczestników projektu
 3. Poszukiwanie pracy przez minimum 36 uczestników projektu
 4. Poszukiwanie pracy, udział w kształceniu/szkoleniu, zdobywanie kwalifikacji przez minimum 40 uczestników projektu.
 5. Osiągnięcie wskaźników efektywności społeczno-zatrudnieniowej

 

Wartość Projektu: 1.415.828, 54 PLN

Kwota dofinansowania: 1.345.037,11 PLN