ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM

goluchow

ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM

„Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim” RPWP.07.01.02-30-0040/15 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie Społeczne, Działania 7.1 Aktywna Integracja Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 30.09.2018.

Projekt realizowany jest przez Gmina Gołuchów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gołuchów w partnerstwie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego / Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Fundacją AKME i Miasto i Gmina Pleszew/MGOPS Pleszew.

Działania realizowane będą na terenie subregionu kaliskiego.

Projekt jest skierowany do 200 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym 120 osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy, 20 osób z niepełnosprawnościami, 30 matek (rodzin) dotkniętych przemocą wraz z otoczeniem.

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia .

Projekt ma na celu zagwarantowanie następujących form wsparcia:

 • diagnoza psychologiczna i zawodowa (IPD) dla każdego uczestnika,
 • poradnictwo prawne,
 • grupa wsparcia i mediacja rodzinna i interwencja kryzysowa,
 • warsztaty umiejętności społecznych, poszukiwania pracy i przedsiębiorczości ABC,
 • kursy z zakresu podniesienia kwalifikacji zawodowych,
 • pośrednictwo pracy w kierunku znalezienia i utrzymania zatrudnienia przez uczestników projektu,
 • staże zawodowe.

Rezultaty realizacji projektu:

 1. Aktywizacja społeczno – zawodowa 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 2. Zmniejszenie występowania wykluczenia społecznego i ubóstwa wśród 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia, w tym 20 osób niepełnosprawnych.
 3. Wzrost kwalifikacji zawodowych dla 160 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 4. Zatrudnienie i utrzymanie 43 miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 5. Nawiązanie trwałej współpracy (na podstawie porozumienia) na rzecz aktywizacji społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wartość projektu: 2 699 624,43 PLN
Kwota dofinansowania: 2 564 424,90 PLN

Biuro projektu:

ul. Lipowa 1,
63-322 Gołuchów.

Harmonogram realizacji wsparć merytorycznych:

 1. Luty 2017.
 2. MAJ 2017
 3. CZERWIEC-2017

Załączniki do pobrania:

 1. Formularz rekrutacyjny_deklaracja_zgoda na przetwarzanie danych,
 2. Oświadczenie uczestnika,
 3. Oświadczenie po zakończeniu projektu (3 tygodnie, 4 miesiące),
 4. Regulamin uczestnictwa,
 5. Oświadczenie o dostarczeniu dokumentów potwierdzający podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej po zakończeniu udziału w projekcie.