Aktywni Zawodowo z Obszaru Rewitalizacji Miasta Łódź

Fundacja AKME w partnerstwie z Miastem Łódź realizuje kolejny projekt aktywizacyjny!

Cel projektu:

Celem projektu „Aktywni Zawodowo z Obszaru Rewitalizacji Miasta Łódź” jest wzrost zatrudnienia w grupie 50 (24 kobiet i 26 mężczyzn) osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 30 roku życia w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nie należących do ww. kategorii osób w okresie od 1.09.2022 do 30.11.2023 zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego na terenie obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi lub przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji p w tym minimum 5 osób to osoby z Ukrainy.

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do 50 osób (24 kobiet i 26 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących obszar rewitalizacji Miasta Łodzi lub przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji. Grupę docelową stanowi 25 osób bezrobotnych (12 kobiet i 13 mężczyzn) oraz 25 osób biernych zawodowo (12 kobiet i 13 mężczyzn), w tym 48 osób to osoby w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, a 2 osoby to bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nie należących do wyżej wymienionych kategorii.

Struktura grupy docelowej:
 • Osoby w wieku 50+ – 13 (6 kobiet i 7 mężczyzn)
 • Osoby długotrwale bezrobotne – 11 (4 kobiety i 7 mężczyzn)
 • Osoby z niepełnosprawnościami – 5 (3 kobiety i 2 mężczyzn)
 • Osoby o niskich kwalifikacjach – 15 (7 kobiety i 8 mężczyzn)
 • Kobiety nie należące do ww. grup – 4
 • Osoby z Ukrainy – 5

Oferowane wsparcie:

 • Identyfikacja potrzeb i opracowanie Indywidualnego Planu Działania
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Asystent integracji zawodowej
 • Szkolenia zawodowe w zawodach uznanych za deficytowe zgodnie z Barometrem zawodów
 • Staże zawodowe

Za szkolenia zawodowe wypłacamy stypendium!

Kontakt:

FUNDACJA AKME

ul. Piwna 12, 90-001 Łódź

Telefon: 665 693 732 lub 601 972 262

E-mail: lodz@fundacja-akme.pl

Harmonogram wsparcia:

Dokumenty do pobrania:

Projekt pt. „Aktywni Zawodowo z Obszaru Rewitalizacji Miasta Łódź” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8, Działania 8.2, Poddziałania 8.2.2 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji projektu:
01.09.2022 – 30.11.2023
Całkowita wartość projektu:
669 262,75 zł
Kwota dofinansowania:
635 799,61 zł

Projekt realizowany w partnerstwie:

Miasto Łódź