AKTYWNA INTEGRACJA – NOWA SZANSA

wbrew barierom fundacja akme

AKTYWNA INTEGRACJA – NOWA SZANSA

Projekt pt. „Aktywna integracja – nowa szansa”, nr RPMP. 09.01.02-12-0088/16 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9  Region Spójny Społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 – 30.09.2018

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Cel projektu:

Zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 100 osób(60K/40M) z niepełnosprawnościami.

Uczestnikami projektu mogą być:

 1. Osoby w wieku 18-64 lat
 2. Osoby zamieszkujące powiaty: nowotarski, brzeski, myślenicki, m. Nowy Sącz, suski, tarnowski, m. Tarnów, dąbrowski, limanowski, nowosądecki, gorlicki,
 3. Osoby z niepełnosprawnościami, tj. z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi,
 4. Osoby z niepełnosprawnościami doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, czyli wykluczenia z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (np. osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, osoby niesamodzielne, osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań,  osoby korzystające z programu PO PŻ)
 5. Osoby z niepełnosprawnościami korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Projekt ma na celu zagwarantowanie następujących  form wsparcia:

 1. Indywidualną diagnozę potrzeb i potencjałów uczestników projektu
 2. Grupowe poradnictwo psychospołeczne
 3. Treningi kompetencji i umiejętności społecznych:
   • Trening percepcji społecznej
   • Trening komunikacji interpersonalnej
   • Trening podejmowania ról
   • Trening autoprezentacji
 4. Szkolenia zawodowe i staże wraz ze stypendium szkoleniowym i stażowym.
 5. Wsparcie w skutecznym poszukiwaniu i podjęciu zatrudnienia.

Rezultaty realizacji projektu:

 1. Uzyskanie kwalifikacji przez min.60UP
 2. Poszukiwanie pracy przez min.40UP
 3. Praca (w tym na własny rachunek) min. 20UP
 4. Postęp w aktywizacji /dalsza aktywizacja do 3 m-cy po ukończeniu projektu:
  – min.56  UP, w tym podjęcie pracy przez min.22 UP;
  – min.46 UP-dot. niepełnosprawnych w stopniu znacznym, osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Wartość projektu: 1 882 334,40  PLN
Kwota dofinansowania:  1 788 217,68 PLN

Załączniki do pobrania:

 1. Formularz rekrutacyjny,
 2. Karta oceny formalnej i punktowej,
 3. Regulamin projektu (wersja uproszczona),
 4. Regulamin projektu,

 

Fundacja AKME – Małopolska
ul. Dunajewskiego 8
33-300 Nowy Sącz
Tel.: 724 298 356

Zapytanie ofertowe:

W związku z realizacją przez Fundację AKME, wraz z partnerem – Wielkopolskim Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, projektu pt.: „Aktywna integracja nowa szansa” numer RPMP.09.01.02-12-0088/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (Oś priorytetowa 9 Region spójny społecznie; Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe), poszukujemy wykonawcy do realizacji szkoleń zawodowych wraz z egzaminem i certyfikatem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych dla Uczestników/Uczestniczek ww. projektu.

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach. Oferty należy składać do dnia 10 sierpnia 2018 roku.

1.rozeznanie rynku_operator wózka podnośnikowego kat.II WJO
2.rozeznanie rynku_pracownik biurowy z obsługą pakietu biurowego Microsoft Office
3rozeznanie rynku_pracownik z uprawnieniami SEP do 1kV