LIFE COACHING I JOB COACHING

podkarpackie

LIFE COACHING I JOB COACHING

Projekt pt. „Life coaching i job coaching – aktywna integracja osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w gminach z obszaru powiatów jasielskiego, strzyżowskiego, kolbuszowskiego i brzozowskiego w województwie podkarpackim.” nr RPPK.08.01.00-18-0006/16 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8, Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Kwota dofinansowana z Funduszy Europejskich: 1 672 786,75  PLN

Łączna wartość projektu: 1 760 828,16 PLN

 

Okres realizacji projektu: 01.11.2016 – 31.03.2018

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Cel projektu:

Jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 120(63K/57M)osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. osób
z niepełnosprawnością (wyłącznie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i/lub osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną lub osób z zaburzeniami psychicznymi) w tym osób doświadczających wykluczenia wielokrotnego, zamieszkujących tereny gmin z obszaru powiatów jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego i kolbuszowskiego w województwie podkarpackim.

Uczestnikami projektu mogą być:

  1. indywidualne poradnictwo w zakresie podniesienia kompetencji życiowych
  2. indywidualne poradnictwo w zakresie łagodzenia barier psychospołecznych i zdrowotnych w postaci konsultacji:
   • ze stylistą wraz z wizytą u fryzjera
   • z psychodietetykiem,
   • z fizjoterapeutą,
  3. grupowe poradnictwo w zakresie podniesienia umiejętności społeczno-zawodowych w formie treningów:
   • percepcji społecznych
   • podejmowania ról
   • interpersonalnego
   • autoprezentacji
  4. indywidualne specjalistyczne poradnictwo psychologiczne,
  5. szkolenia prowadzące do zdobywania nowych kompetencji i umiejętności – dla każdego,
  6. 3 – miesięczne staże zawodowe,
  7. indywidulane poradnictwo w zakresie podniesienia umiejętności społeczno-zawodowych w formie konsultacji z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy,
  8. indywidualne poradnictwo prawne.

Ponad to, Uczestnikom/czkom projektu przysługuje wsparcie towarzyszące w postaci:

  1. zwrotu kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia w ramach projektu,
  2. stypendium szkoleniowe oraz stażowe,
  3. pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej.

Rezultaty realizacji projektu:

 1. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez min.31 UP
 2. Poszukiwanie pracy przez min.56 UP
 3. Praca (w tym na wł. rachunek) przez min.20 UP
 4. Postęp w aktywizacji/dalsza aktywizacja do 3 m-cy po ukończeniu udziału w projekcie.

Załączniki do pobrania:

 1. Regulamin projektu,
 2. Formularz rekrutacyjny,
 3. Zgoda na przetwarzanie,
 4. Deklaracja uczestnictwa.