3, 2, 1- START DO KARIERY! Wsparcie młodzieży NEET na małopolskim rynku pracy

po-wer-i-ue-kolor

3, 2, 1- START DO KARIERY! Wsparcie młodzieży NEET na małopolskim rynku pracy

Projekt pt. „3, 2, 1… START DO KARIERY! Wsparcie młodzieży NEET na małopolskim rynku pracy”, nr POWR.01.02.02-12-0278/15 jest realizowany w ramach Działania 1.2 wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy; Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 31.12.2017

Projekt jest realizowany przez Fundację AKME w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności edukacyjnej, społecznej i zawodowej grupy młodych osób zamieszkujących w województwie małopolskim poprzez indywidualnie dobrane formy wsparcia uwzględniające potrzeby i potencjał osób młodych określone wspólnie z doradcą zawodowym w toku przygotowania IPD.

Oferowane w ramach projektu formy wsparcia pozwolą na skuteczne i efektywne poszukiwanie pracy oraz zwiększą możliwości zatrudnienia ze względu na możliwość zdobycia wiedzy, umiejętności i doświadczenia, tak ważnych dla osób młodych wkraczających na rynek pracy, w jakie zostaną wyposażeni podczas udziału w ścieżce aktywizacji.

Projekt jest skierowany  do 160 osób w wieku 15 – 29 lat zamieszkujących na terenie  województwa małopolskiego. Do projektu mogą przystąpić osoby bierne zawodowo, nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu.

Projekt ma na celu zagwarantowanie następujących  form wsparcia:

 1. Doradztwo zawodowe i opracowanie indywidualnego planu działania,
 2. Pośrednictwo pracy,
 3. Wsparcie psychologiczne,
 4. Zindywidualizowane form pomocy szkoleniowej i stażowej.

Rezultaty realizacji projektu:

 1. Podjęcie pracy po opuszczeniu programu przez minimum 42 osób niepełnosprawnych, minimum 61 osób o niskich kwalifikacjach oraz minimum 70 uczestników niekwalifikujących się do żadnej z ww. grup.
 2. Uzyskanie oferty pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu przez minimum 93 uczestników.
 3. Uzyskanie kwalifikacji, podjęcie szkolenia/kształcenia, pracy po opuszczeniu programu przez minimum 125 uczestników.
 4. Ukończenie interwencji wspieranej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przez minimum 154 uczestników.

Wartość projektu: 2 098 547,23  PLN
Kwota dofinansowania: 1 993 619,86  PLN

Załączniki do pobrania:

 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
 2. Oświadczenie o sytuacji na rynku pracy po zakończeniu projektu,
 3. Regulamin projektu,
 4. Formularz rekrutacyjny,
 5. Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem,
 6. Wniosek o zwrot kosztów dojazdów,
 7. Zgoda rodzica,
 8. Umowa na IPD,
 9. Karta oceny formularza,
 10. Zobowiązanie uczestnictwa.

Kontakt:

Fundacja AKME – Filia
ul. Dunajewskiego 8
33-300 Nowy Sącz
Tel.: 724 298 356