Rekrutacja do projektu „Przedsiębiorczość Twoją szansą”

W związku z realizacją projektu pt. „Przedsiębiorczość Twoją szansą” nr RPLD.08.03.01-10-0187/15 w ramach Osi Priorytetowej 8, Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania 8.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Fundacja Akme informuje, iż proces rekrutacji rozpocznie się po 15.09.2016 r. Wszystkie niezbędne dokumenty rekrutacyjne zostaną zamieszczone na stronie internetowej realizatora projektu www.fundacja-akme.pl.