WBREW BARIEROM 2

Druga edycja projektu!

Projekt pt. „Wbrew Barierom 2”, nr RPMP.08.02.00-12-0071/18 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8 Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji projektu: 01.06.2018 – 31.12.2019 Projekt realizowany jest przez Fundację AKME.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie do 31.12.2019r. zdolności do uzyskania i
utrzymania zatrudnienia przez 120 osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na
obszarze województwa małopolskiego, w powiatach, w których wysokość stopy bezrobocia
przekracza średnią dla województwa (powiaty: dąbrowski, tatrzański, chrzanowski,
limanowski, nowosądecki, olkuski, tarnowski, proszowicki, nowotarski, brzeski, gorlicki,
oświęcimski, m. Tarnów, wadowicki, miechowski i wielicki), pozostających bez pracy,
bezrobotnych i biernych zawodowo, należących do co najmniej jednej z grup będących w
najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • 70 kobiet
 • min. 13 osób z niepełnosprawnościami
 • min. 24 osób powyżej 50 roku życia
 • min. 44 osób długotrwale bezrobotnych
 • min. 52 osób o niskich kwalifikacjach
 • min. 8 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do w/w grup

Ponadto 8 uczestników projektu stanowić będą osoby opiekujące się osobami zależnymi!

Projekt ma na celu zagwarantowanie następujących form wsparcia:

 • spotkania indywidualne z doradcą klienta i opracowanie indywidualnego planu
  działania,
 • indywidualne wsparcie motywacyjno-psychologiczne
 • indywidualne poradnictwo zawodowe
 • indywidualne poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobami zależnymi
 • szkolenia zawodowe
 • 5-miesięczne staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy

W projekcie przewidziano wsparcie towarzyszące w postaci:

 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia oraz dla części uczestników zwrot kosztów opieki
  nad dziećmi lub osobą zależną podczas uczestnictwa w zajęciach projektowych
 • stypendium szkoleniowego
 • stypendium stażowego

Rezultaty realizacji projektu:

 • uzyskanie kwalifikacji przez min.40% uczestników projektu
 • podjęcie zatrudnienia (w tym praca na własny rachunek) przez min. 30% uczestników
  projektu
 • osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej

Wartość projektu: 1 799 646,24 PLN
Kwota dofinansowania: 1 709 663,92 PLN

Regulamin projektu ”Wbrew barierom II”