KIERUNEK AKTYWIZACJA 2

Druga edycja projektu!

Projekt pt. „Kierunek – aktywizacja 2” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy, Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: 01.08.2018 – 30.11.2019 Projekt realizowany jest przez Fundację AKME.

Cel projektu:

Zwiększenie do 30.11.2019r. zdolności do podjęcia zatrudnienia 90 osób z niepełnosprawnościami powyżej 29 roku życia, zamieszkujących na obszarze województwa wielkopolskiego, pozostających bez zatrudnienia. Projekt skierowany jest do 90 osób niepełnosprawnych spełniających poniższe warunki:

 • wiek powyżej 29 roku życia
 • zamieszkanie na obszarze województwa wielkopolskiego
 • pozostający bez pracy (osoby bezrobotne, bierne zawodowo, poszukujące pracy)

Dodatkowo, osoby niepełnosprawne będące uczestnikami projektu należeć będą do innych podgrup defaworyzowanych na rynku pracy, tj.:

 • 48 kobiet
 • 10 osób w wieku powyżej 50 roku życia
 • 8 osób długotrwale bezrobotnych
 • 44 osób o niskich kwalifikacjach

Projekt ma na celu zagwarantowanie następujących  form wsparcia:

 1. Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym i opracowanie indywidualnego planu
  działania.
 2. Indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe
 3. Szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym
 4. 3-miesięczne staże wraz ze stypendium stażowym
 5. Pośrednictwo pracy
 6. Zwrot kosztów dojazdów na zajęcia w ramach projektu
 7. Dodatkowo dla części uczestników/czek przewidziano wsparcie psychologiczno – doradcze

Rezultaty realizacji projektu:

 1. uzyskanie kwalifikacji po opuszczeniu programu przez min. 30% uczestników
  projektu
 2. podjęcie pracy (w tym na własny rachunek) po opuszczeniu programu przez min. 22%
  uczestników projektu
 3. osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej

Całkowita wartość projektu: 909.444 PLN
Kwota dofinansowania: 863.966 PLN