POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE ZŁOTOWSKIM

POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE ZŁOTOWSKIM Projekt pt. „Poprawa Dostępu do Usług Społecznych w Powiecie Złotowskim” realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki […]

AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ZŁOTOWSKIM

AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ZŁOTOWSKIM Projekt pt. „Aktywna Integracja w Powiecie Złotowskim”, nr RPWP.07.01.02-30-0041/15 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie Społeczne, Działania 7.1 Aktywna Integracja Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: 01.06.2016 – 30.06.2018 Projekt realizowany jest […]