POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE ZŁOTOWSKIM

Clipboard01

POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE ZŁOTOWSKIM

Projekt pt. „Poprawa Dostępu do Usług Społecznych w Powiecie Złotowskim” realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017-31.12.2018

Projekt realizowany jest w partnerstwie.

Liderem Wiodącym projektu jest Powiat Złotowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie.

Partnerami są:
1. Gmina Jastrowie/Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu.
2. Fundacja AKME.

Cel główny projektu:

Poprawa dostępu do usług społecznych dla 235 osób z terenu powiatu złotowskiego, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe projektu:

 1. Wzrost liczby świadczonych usług społecznych przez rozwój usług dotychczasowych oraz wprowadzenie usług nowego rodzaju,
 2. Wzrost liczby osób korzystających z usług społecznych, które są zagrożone ubóstwem
  lub wykluczeniem społecznym,
 3. Podejmowanie działań prewencyjnych ograniczających zjawisko ubóstwa
  lub wykluczenia społecznego.

Zgodnie z przyjętymi założeniami udział uczestników w projekcie skutkować powinien poprawą jakości życia tych osób poprzez zwiększenie ich kompetencji, umiejętność rozwiązywania sytuacji problemowych przy wsparciu specjalistów i wykwalifikowanych asystentów.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jako Partner Wiodący obejmie wsparciem łącznie 120 uczestników (rodzice zastępczy, dzieci wychowujące się w pieczy zastępczej, dzieci biologiczne rodziców zastępczych, osoby niepełnosprawne/niesamodzielne) oraz przeprowadzi następujące działania:

 • uruchomienie poradnictwa specjalistycznego według potrzeb zdiagnozowanych na etapie rekrutacji uczestników (np. psycholog, prawnik, terapeuta, mediator, pedagog, logopeda, dietetyk);
 • organizacja i przeprowadzenie wyjazdowego szkolenia (7dni) pn. Wyjazdowe Warsztaty Umiejętności Wychowawczych (dla rodziców zastępczych, dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich otoczenia – dzieci biologicznych) – będą to zajęcia szkoleniowe dla rodziców i dzieci zgodnie z zakresem wskazanym w czasie poradnictwa specjalistycznego, ukierunkowane na podniesienie jakości rodzicielstwa zastępczego poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych, wyposażenie w umiejętności rozwiązywania problemów, kompensowanie opóźnień edukacyjnych, rozpoznawanie uzależnień u dzieci (zapobieganie i eliminacja), prawo rodzinne oraz zajęcia plastyczne, sportowe, taneczne itp. ;
 • działania animacyjne/lokalne/środowiskowe – zaplanowano 4-dniowy wyjazd edukacyjny dla dzieci z rodzinami zastępczymi oraz dziećmi własnymi;
 • organizacja i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów (14 dni) pn. Obóz Aktywnej Rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, podczas których będą realizowane zajęcia mające na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania. Zaplanowane do realizacji działania mają na celu wsparcie osób niepełnosprawnych/niesamodzielnych poprzez odpowiedni dobór ćwiczeń i sprzętu rehabilitacyjnego, regularne ćwiczenia fizjoterapeutyczne/rehabilitacyjne, wyposażenie w wiedzę i umiejętności nt. możliwości wsparcia asystentów i poradnictwa specjalistycznego w miejscu zamieszkania.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu jako Partner obejmie wsparciem 30 osób niepełnosprawnych/niesamodzielnych (klientów MGOPS) oraz zrealizuje następujące działania:

 • uruchomienie poradnictwa specjalistycznego według potrzeb zdiagnozowanych na etapie rekrutacji uczestników (np. psycholog, prawnik, terapeuta, mediator, pedagog, logopeda, dietetyk);
 • usługi opiekuńcze i asystenckie – zatrudnienie opiekunek (na etat) w mieszkaniach chronionych przez okres 24 miesięcy;
 • przeprowadzenie remontu w Zespole Mieszkań Chronionych w Jastrowiu: remont pomieszczenia z przeznaczeniem na salkę rehabilitacyjną i pokój wyciszeń oraz zakup sprzętu do rehabilitacji i ćwiczeń ruchowych;
 • utworzenie 1 nowego mieszkania chronionego w Samborsku;
 • zakup sprzętu do rehabilitacji w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Jastrowiu oraz przeprowadzenie remontu pomieszczeń;

Fundacja AKME jako Partner obejmie wsparciem 85 osób (seniorzy, osoby niepełnosprawne/niesamodzielne, członkowie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze) oraz przeprowadzi następujące działania:

 • uruchomienie poradnictwa specjalistycznego według potrzeb zdiagnozowanych na etapie rekrutacji uczestników (np. psycholog, prawnik, terapeuta, mediator, pedagog, logopeda, dietetyk);
 • organizacja i przeprowadzenie wyjazdowego szkolenia pn. Szkoła dla Rodziców AKME – dla rodziców zastępczych, wychowanków pieczy zastępczej oraz otoczenia. W ramach Szkoły odbędą się zajęcia warsztatowe dla rodziców w zakresie kompetencji kluczowych zgodnie ze wskazaniem specjalistów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rozwiązywania konfliktów w rodzinie, pozytywnych relacji rodzic – dziecko oraz zaplanowano zajęcia sportowe, taneczne, plastyczne itp.;
 • organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. Obóz Aktywnej Rehabilitacji (14 dni) dla osób niepełnosprawnych/niesamodzielnych z opiekunami. W ramach wyjazdu będą prowadzone indywidualne konsultacje rehabilitantów i fizjoterapeutów dotyczące ćwiczeń usprawniających w zakresie niezbędnym do samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania, dobór właściwego sprzętu rehabilitacyjnego, nauka poruszania się z wykorzystaniem sprzętu i urządzeń, poradnictwo specjalistyczne, szkolenia mające na celu nabycia nowych umiejętności w zakresie opieki i wsparcia osób niepełnosprawnych/niesamodzielnych, wymiana doświadczeń);
 • organizacja wypożyczalni sprzętu dla osób niepełnosprawnych/niesamodzielnych, pomocnego w funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania.

W ramach projektu świadczone będą następujące usługi: wsparcie asystenckie, praca socjalna i poradnictwo specjalistyczne, mentoring, kursy kompetencji kluczowych, zapewnienie mieszkania wspieranego a także działania animacyjne w lokalnych społecznościach.

Całkowita wartość projektu: 1.980.192,00 PLN
Kwota dofinansowania: 1.881.182,40 PLN