AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ZŁOTOWSKIM

goluchow

AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ZŁOTOWSKIM

Projekt pt. „Aktywna Integracja w Powiecie Złotowskim”, nr RPWP.07.01.02-30-0041/15 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie Społeczne, Działania 7.1 Aktywna Integracja Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.06.2016 – 30.06.2018

Projekt realizowany jest przez Fundację AKME w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Gminą Jastrowie i Wielkopolskim Związkiem Pracodawców LEWIATAN.

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej oraz działań o charakterze środowiskowym.

Projekt jest skierowany do 120 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej, w tym 80 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zakwalifikowanych do III profilu pomocy i 40 osób pochodzących ze środowisk gdzie występuje przemoc oraz osób z ich otoczenia, zamieszkałych na terenie powiatu złotowskiego.

Projekt ma na celu zagwarantowanie następujących form wsparcia:

 1. spotkania indywidualne z doradcą zawodowym i psychologiem w celu opracowania indywidualnego planu działania,
 2. warsztaty umiejętności społecznych,
 3. warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 4. warsztaty umiejętności pedagogicznych,
 5. warsztaty ABC przedsiębiorczości oraz podstawy ekonomii społecznej,
 6. grupy wsparcia,
 7. mediacja rodzinna i interwencja kryzysowa,
 8. pośrednictwo pracy,
 9. poradnictwo prawne,
 10. kursy zawodowe.

Rezultaty realizacji projektu:

 1. zmniejszenie występowania wykluczenia społecznego i ubóstwa wśród 120 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia, w tym 15 osób z niepełnosprawnościami,
 2. wzrost kwalifikacji zawodowych dla 108 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 3. zatrudnienie i utrzymanie 26 miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 4. nawiązanie trwałej współpracy na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pomiędzy instytucjami rynku pracy, NGO, JST.

Wartość projektu: 1 443 822,00 PLN
Kwota dofinansowania: 1 371 577,75 PLN

Biuro projektu:

ul. Kieniewicza 19,
64-915 Jastrowie.

Załączniki do pobrania:

 1. Regulamin uczestnictwa (PDF)

 

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARĆ MERYTORYCZNYCH