POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE KALISKIM

akme

POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE KALISKIM

Powiat Kaliski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu od 01.01.2017 do 31.12.2018 realizuje projekt pn.: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim”, numer RPWP.07.02.01-30-0031/15,

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Powiat Kaliski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu prowadzi projekt w partnerstwie z:

 1. Gminą Opatówek/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opatówku;
 2. Gminą Brzeziny/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzezinach;
 3. Gminą Blizanów/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Blizanowie;
 4. Gminą Godziesze Wielkie/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich;
 5. Gminą Lisków/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Liskowie;
 6. Fundacją AKME, Bogucin.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych dla 349 osób z terenu powiatu kaliskiego, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (z wyjątkiem rodzin zastępczych i opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych).

Cele szczegółowe:

 • wzrost liczby świadczonych usług społecznych przez rozwój usług dotychczasowych oraz wprowadzenie usług nowego rodzaju;
 • wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych;
 • podejmowanie działań prewencyjnych ograniczających zjawisko ubóstwa lub wykluczania społecznego;
 • wzrost mobilności i zapewnienie sprzętu do opieki osobami niesamodzielnymi.

Zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie, udział uczestników w projekcie skutkować powinien poprawą jakości życia tych osób (wzrost kompetencji, umiejętność rozwiązywania sytuacji problemowych przy wsparciu specjalistów i wykwalifikowanych asystentów).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, jako partner wiodący przeprowadzi następujące działania:

 • Warsztaty Umiejętności Wychowawczych z zakresu: komunikacji rodzinnej, radzenia sobie ze stresem
  w sytuacjach kryzysowych, usprawniania umiejętności wychowawczych dla 25 rodziców zastępczych oraz dla 30 dzieci z rodzin zastępczych;
 • Zajęcia w zakresie kompetencji kluczowych;
 • Uruchomienie poradnictwa specjalistycznego według potrzeb zdiagnozowanych na etapie rekrutacji uczestników (np. psycholog, prawnik, terapeuta, mediator, pedagog, logopeda);
 • Działania animacyjne/lokalne/środowiskowe:
  1. Dwudniowy wyjazd edukacyjny dla 30 dzieci z rodzin zastępczych wraz z otoczeniem
  2. Uruchomienie placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.
 • Remont oraz wyposażenie lokalu z przeznaczeniem na mieszkanie chronione dla 2 usamodzielnianych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku przeprowadzi następujące działania:

 • Warsztaty, szkolenia oraz zajęcia praktyczne dla 10 osób, zwiększające ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnym (m.in. zarządzanie emocjami, kurs podstawowy pierwszej pomocy przedmedycznej);
 • Zatrudnienie asystenta rodziny oraz zwiększenie liczby usług opiekuńczych świadczonych w gminie o dodatkowe usługi świadczone dla 5 uczestników projektu;
 • Uruchomienie poradnictwa specjalistycznego według potrzeb zdiagnozowanych na etapie rekrutacji uczestników.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach przeprowadzi następujące działania:

 • Warsztaty, szkolenia oraz zajęcia praktyczne dla 20 osób, zwiększające ich umiejętności w zakresie opieki nad os. niesamodzielnym (m.in. zarządzanie emocjami, kurs podstawowy pierwszej pomocy przedmedycznej);
 • Zatrudnienie opiekuna/ki osób niesamodzielnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie przeprowadzi następujące działania:

 • Warsztaty, szkolenia oraz zajęcia praktyczne dla 5 osób, zwiększające ich umiejętności w zakresie opieki nad os. niesamodzielnym (m.in. zarządzanie emocjami, kurs podstawowy pierwszej pomocy przedmedycznej);
 • Zatrudnienie opiekuna/ki osób niesamodzielnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich przeprowadzi następujące działania:

 • Zatrudnienie opiekuna/ki osób niesamodzielnych;
 • Zwiększenie liczby usług opiekuńczych świadczonych w gminie;
 • Uruchomienie poradnictwa specjalistycznego według potrzeb zdiagnozowanych na etapie rekrutacji uczestników.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie przeprowadzi następujące działania:

 • Zatrudnienie opiekuna/ki osób niesamodzielnych;
 • Uruchomienie poradnictwa specjalistycznego według potrzeb zdiagnozowanych na etapie rekrutacji uczestników.

Fundacja AKME przeprowadzi następujące działania:

 • Szkoła Dla Rodziców – Wsparcie dzieci w dysfunkcyjnych rodzinach biologicznych 7-dniowe wyjazdowe warsztaty dla rodzin;
 • 7-dniowy wyjazd dzieci z rodzin zastępczych wraz z otoczeniem
 • Obóz Rehabilitacyjno Szkoleniowy – 14 dniowy wyjazdowy obóz rehabilitacyjno szkoleniowy dla 10 uczestników projektu – osób niesamodzielnych (oraz ich 10 opiekunów);
 • Obóz Aktywnej Rehabilitacji – 10 dniowe szkolenie wyjazdowe dla 32 osób niesamodzielnych (oraz 32 opiekunów)
 • Uruchomienie poradnictwa specjalistycznego według potrzeb zdiagnozowanych na etapie rekrutacji uczestników;

Działania animacyjne oraz zakup pomocy dydaktycznych, zabawek potrzebnych do zajęć podwórkowych oraz sprzętu specjalistycznego zwiększającego samodzielność lub niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Całkowita wartość projektu: 2.819.200,75 PLN
Kwota dofinansowania: 2.678.240,71 PLN

Zapytania ofertowe:

W związku z realizacją projektu nr RPWP.07.02.01-30-0031/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7: Włączenie Społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne), Fundacja Akme w ramach procedury rozeznania rynku określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia ofert dotyczących świadczenia usług:

Zakwaterowania i wyżywienia

Przeprowadzenia kompleksowych zajęć rehabilitacyjno -usprawniających