POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE OBORNICKIM

akme

POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH  W POWIECIE OBORNICKIM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018  realizuje projekt pn.: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim”nr RPWP.07.02.01-30-0016/15

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Powiat Obornicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach prowadzi projekt w partnerstwie z:

 1. Gminą Rogoźno Wielkopolskie./Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rogoźnie Wielkopolskim;
 2. Fundacją Akme.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych.

Cele szczegółowe:

 • wzrost liczby świadczonych usług społecznych przez rozwój usług dotychczasowych oraz wprowadzenie usług nowego rodzaju;
 • wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie korzystających z usług społecznych;
 • podejmowanie działań prewencyjnych ograniczających zjawisko ubóstwa lub wykluczenia społeczne.

Powiat Obornicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach jako Partner Wiodący przeprowadzi następujące działania:

 • przeszkolenie i zaangażowanie 3 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych;
 • sfinansowanie wypożyczenia sprzętu zwiększającego samodzielność osób lub sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niepełnosprawnymi;
 • sfinansowanie kosztów usług rehabilitantów lub fizjoterapeutów dla osób niepełnosprawnych;
 • uruchomienie poradnictwa specjalistycznego zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników projektu (np. prawnik, psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień, mediator);
 • zatrudnienie 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej do pracy w środowisku rodzin zastępczych oraz wyposażenie stanowiska pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;

Gmina Rogoźno Wielkopolskie/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie Wielkopolskie zrealizuje następujące działania:

 • uruchomienie poradnictwa specjalistycznego (indywidualnego i grupowego) zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników projektu (np. prawnik, psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień, mediator);
 • organizacja i prowadzenie terapii uzależnień.

Fundacja AKME

 • Organizacja i przeprowadzenie Szkolenia Przywracającego dla 78 osób niepełnosprawnych i 47 opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych – w ramach Szkolenia Przywracającego ocena stanu zdrowia, ocena wieku biologicznego i potrzeb psychofizycznych pod kątem dalszych instrumentów szkoleniowych, nauka właściwego i efektywnego wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych, diagnoza czynników pogłębiających schorzenia – unikanie/łagodzenie negatywnych skutków, nauka/poprawa poruszania się z wykorzystaniem posiadanego sprzętu rehabilitacyjnego w codziennym funkcjonowaniu, właściwy dobór urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego, opracowanie wskazań do dalszych kierunków rehabilitacji, regularne ćwiczenia fizjoterapeutyczne/rehabilitacyjne;
 • Organizacja i przeprowadzenie wyjazdowego szkolenia pn. Akademia Rodzicielstwa Zastępczego (ARZ) dla 135 osób ze środowiska rodzin zastępczych: rodziców zastępczych, dzieci wychowujących się w pieczy zastępczej oraz członków rodzin zastępczych. Celem prowadzenia ARZ jest rozwój kompetencji i umiejętności rodzin zastępczych i wychowanków rodzin zastępczych uczestniczących w szkoleniu.

Całkowita wartość projektu: 2.000.000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 1.900.000,00 PLN