POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE CHODZIESKIM

akme

POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE CHODZIESKIM

Powiat Chodzieski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży od 01.01.2017 do 31.12.2018 realizuje Projekt pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim”.

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Powiatem Chodzieski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży prowadzi projekt w partnerstwie z:

 1. Gminą Miejską w Chodzieży/ Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chodzieży;
 2. Fundacją AKME.

Cel główny projektu:

Poprawa dostępu do usług społecznych dla 144 osób z terenu powiatu chodzieskiego, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (31 dzieci wychowujących się w pieczy zastępczej, 33 osób niepełnosprawnych, 80 członków rodzin biologicznych przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze) oraz wsparcie ich otoczenia (33 opiekunów faktycznych ON, 34 osób z otoczenia rodzin zastępczych).

Cele szczegółowe projektu:

 1. wzrost liczby świadczonych usług społecznych przez rozwój usług dotychczasowych oraz wprowadzenie usług nowego rodzaju;
 2. wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych,
 3. podejmowanie działań prewencyjnych ograniczających zjawisko ubóstwa lub wykluczenia społecznego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jako Partner Wiodący przeprowadzi następujące działania:

 • przeszkolenie oraz zatrudnienie 2 Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej;
 • podnoszenie kwalifikacji rodzin zastępczych;
 • uruchomienie poradnictwa specjalistycznego według potrzeb zdiagnozowanych na etapie rekrutacji uczestników (np. psycholog, prawnik, terapeuta rodzinny);
 • wypożyczenie specjalistycznego sprzętu osobom niepełnosprawnym/asystentom osobistym osoby niepełnosprawnej do pracy z osobą niepełnosprawną;
 • zatrudnienie 3 koordynatorów pieczy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży podejmie następujące działania:

 • uruchomienie poradnictwa specjalistycznego według potrzeb zdiagnozowanych na etapie rekrutacji uczestników (np. psycholog, prawnik, terapeuta rodzinny);
 • zatrudnienie 1 pracownika socjalnego;
 • zatrudnienie 3 asystentów rodziny;
 • prowadzenie warsztatów dla dorosłych i dla dzieci;
 • zorganizowanie grupy wsparcia;
 • przeprowadzenie kursów i szkoleń – trening skutecznego rodzica;
 • przeprowadzenie grupowych warsztatów tematycznych dla dzieci i dla dorosłych.

Fundacja AKME przeprowadzi następujące działania:

 • organizacja i przeprowadzenie wyjazdowego szkolenia przywracającego
  dla 33 osób niepełnosprawnych i 33 opiekunów faktycznych osoby niepełnosprawnej (10 dni).
 • organizacja i przeprowadzenie wyjazdowego szkolenia pt.: „Akademia rodzicielstwa zastępczego” dla dzieci z pieczy, dla rodzin zastępczych oraz dla osób z otoczenia rodzin zastępczych (7 dni)

Partnerzy realizujący projekt w ramach zachowania trwałości rezultatów zobowiązani są do świadczenia usług przez okres 24 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu to jest w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 2.000.000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 1.900.000,00 PLN