Nowy Początek

Ruszamy z kolejnym projektem w Łodzi!

Cel projektu:

Zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno – zawodowym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje i kwalifikacje oraz trzymiesięczne staże.

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do 70 osób spełniających poniższe warunki:

  • zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących na obszarze województwa łódzkiego;
  • pozostających bez zatrudnienia, w tym osoby bezrobotne i bierne zawodowo;
  • z niepełnosprawnością w stopniu znacznym/umiarkowanym lub niepełnosprawnością sprzężoną oraz zaburzeniami psychicznymi;

Oferujemy:

  • Stypendia szkoleniowe płatne dla 100% uczestników projektu;
  • Stypendia stażowe;
  • Zwrot kosztów za dojazd na różne formy wsparcia;
  • Zwrot kosztów za opiekę nad dzieckiem lub osobę zależną

Kontakt:

Biuro Fundacji AKME w Łodzi

ul. Piwna 12, 90-001 Łódź
Tel. 665 693 732 lub 601 972 262
E-mail: lodz@fundacja-akme.pl

Dokumenty do pobrania:

Harmonogramy wsparcia:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Termin realizacji projektu:
01.06.2021 do 31.01.2023
Całkowita wartość projektu:
1 033 931,28 zł
Kwota dofinansowania:
981 431,28 zł