Nowy Początek

Ruszamy z kolejnym projektem w Łodzi!

Główny cel projektu – Nowy Początek:

Zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno – zawodowym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje i kwalifikacje oraz trzymiesięczne staże.

Projekt skierowany jest do 70 osób spełniających poniższe warunki:

– zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących na obszarze województwa łódzkiego;

– pozostających bez zatrudnienia, w tym osoby bezrobotne i bierne zawodowo;

– z niepełnosprawnością w stopniu znacznym/umiarkowanym lub niepełnosprawnością sprzężoną oraz zaburzeniami psychicznymi;

Korzyści dla uczestników projektu:

Stypendia szkoleniowe płatne dla 100% uczestników projektu;

– Stypendia stażowe;

– Zwrot kosztów za dojazd na różne formy wsparcia;

– Zwrot kosztów za opiekę nad dzieckiem lub osobę zależną

Termin realizacji projektu: 01.06.2021 do 31.01.2023

Całkowita wartość projektu: 1 033 931,28 PLN

Kwota dofinansowania: 981 431,28 PLN

KONTAKT:

ul. Piwna 12, 90-001 Łódź

Tel. 665 693 732 oraz 601 972 262

Mail: lodz@fundacja-akme.pl