NOWA SZANSA – WIEDZA, ROZWÓJ, ZAWÓD

nowa szansa

NOWA SZANSA – WIEDZA, ROZWÓJ, ZAWÓD

Projekt pt. „Nowa Szansa – Wiedza, Rozwój, Zawód” nr POWR.01.02.01-30-0183/15 jest realizowany w ramach w ramach Osi Priorytetowej 1 osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.11.2016 – 28.02.2018

Projekt jest realizowany przez Fundację AKME w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji zawodowo – edukacyjnej osób młodych w wieku 15-29 lat pozostających bez pracy, nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu z terenu województwa wielkopolskiego. Cel będzie realizowany poprzez indywidualnie dobrane formy wsparcia uwzględniające potrzeby i potencjał osób młodych określone wspólnie z doradcą zawodowym w toku przygotowania IPD.

Oferowane w ramach projektu formy wsparcia pozwolą na podniesienie kwalifikacji, zdobycie wiedzy, umiejętności i doświadczenia, tak ważnych dla osób młodych wkraczających na rynek pracy. Młodzi Wielkopolanie zostaną wyposażeni w narzędzia, które pozwolą na skuteczne i efektywne poszukiwanie pracy.

Grupa docelowa:

Projekt jest skierowany  do 130 osób w wieku 15 – 29 lat zamieszkujących na terenie  województwa wielkopolskiego. Do projektu mogą przystąpić osoby:

 1. Bierne zawodowo, nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu,
 2. Osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne,
 3. Osoby z niepełnosprawnościami.

z wyłączeniem następujących grup:

– młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem: wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu
w instytucjach pieczy zastępczej,

– matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),

– absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),

– absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),

 – matki przebywające w domach samotnej matki,

– osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

 

Projekt ma na celu zagwarantowanie następujących  form wsparcia:

 1. Doradztwo zawodowe i opracowanie indywidualnego planu działania.
 2. Warsztaty kompetencji transferowalnych wraz ze stypendium szkoleniowym.
 3. Szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym:
 • Magazynier z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych.
 • Spawacz metodą MAG 135.
 • Administrator sieci informatycznych z certyfikatem ECDL PTI standard.
 • Opiekun osób starszych z językiem niemieckim na poziomie A1
  z certyfikatem Start Deutsch 1.
 1. Staże (3 miesięczne) wraz ze stypendium stażowym.
 2. Indywidualne pośrednictwo pracy.

Rezultaty realizacji projektu:

 1. Podjęcie pracy po opuszczeniu programu przez minimum 17 osób niepełnosprawnych, minimum 35 osób długotrwale bezrobotnych, minimum 36 osób o niskich kwalifikacjach i minimum 43 osób niekwalifikujących się do żadnej w ww. grup.
 2. Minimum 124 osoby ukończą wysokiej jakości szkolenia.
 3. Minimum 124 osoby uzyskają umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje
  po opuszczeniu programu.
 4. Minimum 117 osób ukończy wysokiej jakości 3-miesięczne staże, zdobywając niezbędne doświadczenie zawodowe i umiejętności praktyczne w zakresie wykonywania zawodu.

Całkowita wartość projektu: 1.845.332,76 PLN
Kwota dofinansowania: 1.753.066,12 PLN

Załączniki do pobrania:

 1. Formularz rekrutacyjny_deklaracja_zgoda,
 2. Regulamin projektu,
 3. Oświadczenie -4 tygodnie-3m-ce po projekcie,
 4. Załącznik do FR-zobowiązanie,
 5. Zgoda rodzica,
 6. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu,
 7. Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.