KIERUNEK – AKTYWIZACJA

Kierunek - aktywizacja

KIERUNEK – AKTYWIZACJA

Projekt pt. „Kierunek – aktywizacja” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy, Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.11.2016 – 31.05.2018

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Cel projektu:

wzrost kompetencji i doświadczenia zawodowego osób powyżej 29 roku życia w toku zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia zwiększającego ich aktywność na rynku pracy.

Projekt skierowany jest do 120 osób spełniających poniższe warunki:

 • wiek powyżej 29 roku życia
 • zamieszkanie na obszarze wiejskim na terenie województwa wielkopolskiego
 • pozostający bez pracy (osoby bezrobotne, bierne zawodowo, poszukujące pracy)

oraz dodatkowo co najmniej jeden z poniższych:

 • wiek powyżej 50 roku życia
 • bycie długotrwale bezrobotną/ym
 • posiadanie orzeczenia niepełnosprawności
 • niskie kwalifikacje.

Projekt ma na celu zagwarantowanie następujących  form wsparcia:

 1. Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym i opracowanie indywidualnego planu działania.
 2. Poradnictwo zawodowe: indywidualne oraz grupowe
 3. Szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych wraz ze stypendium szkoleniowym
 4. Szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym:
 • Kurs magazyniera z obsługą wózka jezdniowego
 • Szkolenie pracownika ochrony fizycznej
 • Kurs spawania-metoda MAG
 • Kurs komputerowy – tworzenie stron www z certyfikatem ECDL Standard
 1. 3,4 lub 5 miesięczne staże wraz ze stypendium stażowym.
 2. Pośrednictwo pracy.
 3. Zwrot kosztów dojazdów na zajęcia w ramach projektu oraz dla części uczestników zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobą zależną podczas uczestnictwa w zajęciach projektowych.
 4. Dodatkowo dla części uczestników/czek przewidziano wsparcie psychologiczno – doradcze.

Rezultaty realizacji projektu:

 1. osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej.
 2. podjęcie pracy po opuszczeniu programu przez minimum 17 osób
  z niepełnosprawnościami, minimum 35 osób długotrwale bezrobotnych, minimum 36 osób o niskich kwalifikacjach oraz minimum 43 osób niekwalifikujących się do żadnej z ww. grup.

Całkowita wartość projektu: 1.864.224,60 PLN
Kwota dofinansowania: 1.771.013,37 PLN

Harmonogram realizacji wsparć merytorycznych:

 1. Styczeń 2017.

Załączniki do pobrania:

 1. Formularz rekrutacyjny_deklaracja_zgoda,
 2. Regulamin projektu,
 3. Oświadczenie -4 tygodnie-3m-ce po projekcie,
 4. Załącznik do FR-zobowiązanie,
 5. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu,
 6. Wniosek o zwrot kosztów opieki.