NOWA PERSPEKTYWA

lodzkie

NOWA PERSPEKTYWA

Projekt pt. „Nowa perspektywa” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.10.2017 – 30.06.2019

Projekt realizowany jest przez Związek Młodzieży Wiejskiej w partnerstwie z Fundacją AKME.

Cel projektu:

Zwiększenie do 30.06.2019r. zdolności do zatrudnienia i do aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 135 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących w województwie łódzkim, pozostających bez zatrudnienia,   w tym minimum 68 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym/umiarkowanym lub osób z niepełnosprawnością sprzężoną lub osób z zaburzeniami psychicznymi.

Projekt skierowany jest do 135 osób spełniających poniższe warunki:

 • zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujące na obszarze województwa łódzkiego,
 • pozostających bez zatrudnienia:
  – wyłącznie bierni zawodowo
  – lub zarejestrowani bezrobotni z III profilem pomocy,
 • w tym osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym/umiarkowanym lub osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub sprzężoną lub osób z zaburzeniami psychicznymi. (68 osób).

Projekt ma na celu zagwarantowanie następujących  form wsparcia:

 1. indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w celu przygotowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
 2. Pakiet usług podstawowych w ramach Reintegracji: fryzjer, stylista, kosmetyczka
 3. treningi kompetencji społecznych
 4. indywidualne poradnictwo psychologiczne
 5. grupowe poradnictwo zawodowe
 6. indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie
 7. szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje lub kwalifikacje wraz ze stypendium szkoleniowym
 8. 3-miesięczne staże wraz ze stypendium stażowym
 9. pośrednictwo pracy

W projekcie przewidziano wsparcie towarzyszące w postaci:

 • Zwrotu kosztów dojazdów na zajęcia w ramach projektu.
 • Zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną w czasie udziału w zajęciach.

Rezultaty realizacji  projektu:

   1. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez minimum 40 uczestników projektu
   1. Podjęcie pracy (w tym na własny rachunek) przez minimum 20 uczestników projektu
   1. Poszukiwanie pracy przez minimum 40 uczestników projektu
  1. Osiągnięcie wskaźników efektywności społeczno-zatrudnieniowej

Całkowita wartość projektu: 1 929 570,84 PLN
Kwota dofinansowania: 1 833 092,29 PLN