PRZEZ INTEGRACJĘ ZDOBĘDĘ AKTYWIZACJĘ

akme

PRZEZ INTEGRACJĘ ZDOBĘDĘ AKTYWIZACJĘ

Projekt pt. „Przez integrację zdobędę aktywizację” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7.Włączenie społeczne, Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu w partnerstwie z Fundacją AKME.

Okres realizacji projektu: 01.06.2017 – 31.12.2018

Cel projektu:

Aktywizacja społeczno-zawodowa 74 osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie instrumentów aktywnej integracji w gminie Jastrowie, Okonek, Krajenka w terminie od 01.06.2017-31.12.2018 r.

Projekt jest skierowany  do:

74 osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej oraz 30 osób z ich otoczenia, zamieszkałych na terenie gminy Jastrowie, Okonek, Krajenka, w tym:

 • 23 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • 51 osób z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym (min. 25 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym).

Projekt ma na celu zagwarantowanie następujących form wsparcia:

 • Wsparcie działalności Klubu Integracji Społecznej (KIS)
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Poradnictwo zawodowe
 • Treningi kompetencji i umiejętności społecznych
 • Szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym
 • Pośrednictwo pracy

W projekcie przewidziano wsparcie towarzyszące w postaci:

 • stypendium szkoleniowego dla osób nie będących uczestnikami KIS

Rezultaty realizacji  projektu:

 1. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez minimum 6 uczestników projektu
 2. Podjęcie pracy (w tym na własny rachunek) przez minimum 15 uczestników projektu
 3. Poszukiwanie pracy przez minimum 22 uczestników projektu
 4. Osiągnięcie wskaźników efektywności społeczno-zatrudnieniowej

Całkowita wartość projektu: 720.876,80 zł
Kwota dofinansowania: 612.745,28 zł