NOWA SZANSA

akme

NOWA SZANSA

Projekt pt. „Nowa szansa” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7.Włączenie społeczne, Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany przez Polskie Stowarzyszenie WIDOKI w partnerstwie z Fundacją AKME i Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Okres realizacji projektu: 01.06.2017 – 31.12.2018

Cel projektu:

Aktywizacja społeczno-zawodowa 170 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających biernymi zawodowo i zamieszkujących w woj. wielkopolskim w powiatach chodzieskim, wągrowieckim, pilskim i obornickim w terminie od 01.06.2017r. do 31.12.2018r., w tym:

 • 116 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym/umiarkowanym lub osób z niepełnosprawnością intelektualną lub sprzężoną lub osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • 30 osób z rodzin dysfunkcyjnych spełniające przesłankę ubóstwa doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • 24 osób spełniających przesłankę ubóstwa doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego.

Ponadto 100 osób będą stanowiły osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Projekt ma na celu zagwarantowanie następujących  form wsparcia:

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe: diagnoza potrzeb i potencjałów uczestników projektu zakończona utworzeniem Indywidualnego Planu Działania oraz podpisanie kontraktów równoważnych do kontraktów socjalnych
 • Indywidualne wsparcie psychologiczne oraz prawno-obywatelskie
 • Kurs Umiejętności Społecznych
 • Szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym
 • 3-miesięczne staże wraz ze stypendium stażowym
 • Wsparcie w ramach Klubu Osób Niepełnosprawnych w Chodzieży lub Klubu Integracji Społecznej (KIS) w Wągrowcu

W projekcie przewidziano wsparcie towarzyszące w postaci:

 • stypendium szkoleniowego
 • stypendium stażowego
 • zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia w ramach projektu

Rezultaty realizacji  projektu:

 1. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 31 uczestników projektu
 2. Podjęcie pracy (w tym na własny rachunek) przez 20 uczestników projektu
 3. Poszukiwanie pracy przez 32 uczestników projektu
 4. Osiągnięcie wskaźników efektywności społeczno-zatrudnieniowej

Całkowita wartość projektu: 1.653.402,72 PLN
Kwota dofinansowania: 1.570.732,58 PLN