Aktywni niepełnosprawni w Wielkopolsce

akme

Projekt pt. „Aktywni niepełnosprawni w Wielkopolsce” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7.Włączenie społeczne, Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany przez Fundację AKME w partnerstwie z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Chodzieży, Gębicach, Kwilczu i Trzciance.

Okres realizacji projektu: 01.06.2017 – 30.11.2018

Cel projektu:

Aktywizacja społeczno-zawodowa 130 osób niepełnosprawnych (70K/60M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i zamieszkujących w woj. Wielkopolskim, biernych zawodowo.

Projekt jest skierowany  do:

130 osób niepełnosprawnych, pozostających biernymi zawodowo i zamieszkujących w województwie wielkopolskim, w tym:

 • 26 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym (14K/12M),
 • 26 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym (14K/12M),
 • 26 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (14K/12M),
 • 26 osób z niepełnosprawnością intelektualną (14K/12M),
 • 26 osób z zaburzeniami psychicznymi (14K/12M)],

w tym 30 osób niepełnosprawnych (16K/14M), to osoby będące beneficjentami WTZ w Kwilczu, Chodzieży, Trzciance i Gębicach, spośród których:

 • 65 osób korzysta z PO PŻ,
 • 27 osób spełnia przesłankę ubóstwa i doświadcza wielokrotnego wykluczenia społecznego.

Ponadto w projekcie wsparciem zostanie objętych 40 osób z otoczenia osób niepełnosprawnych uczestniczących w WTZ Kwilcz, Chodzież, Trzcianka i Gębice (26K/14M).

Projekt ma na celu zagwarantowanie następujących form wsparcia:

 • diagnoza potrzeb i potencjałów uczestników projektu zakończona utworzeniem Indywidualnego Planu Działania oraz podpisanie kontraktów równoważnych do kontraktów socjalnych,
 • treningi kompetencji i wykłady z ekonomii społecznej,
 • szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
 • 3-miesięczne staże wraz ze stypendium stażowym,
 • Utworzenie PRACOWNI AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ EKONOMII SPOŁECZNEJ w WTZ Kwilcz, Chodzież, Trzcianka i Gębice oraz aktywizacja ich 30 beneficjentów i wsparcie dla 40  osób z otoczenia WTZ.

W projekcie przewidziano wsparcie towarzyszące w postaci:

 • zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia w ramach projektu.
 • stypendium szkoleniowego,
 • stypendium stażowego.

Rezultaty realizacji  projektu:

 1. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez minimum 31 uczestników projektu,
 2. Podjęcie pracy (w tym na własny rachunek) przez minimum 20 uczestników projektu,
 3. Poszukiwanie pracy przez minimum 32 uczestników projektu,
 4. Osiągnięcie wskaźników efektywności społeczno-zatrudnieniowej.

Całkowita wartość projektu: 1.278.451,20 zł
Kwota dofinansowania: 1.214.528,64 zł