INTEGRACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB Z TERENU POWIATU SZAMOTULSKIEGO

akme

INTEGRACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB  Z TERENU POWIATU SZAMOTULSKIEGO

Projekt pt. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób w terenu powiatu szamotulskiego”
nr RPWP.07.01.02-30-0134/16 jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.06.2017 – 31.01.2019

Projekt realizowany jest przez Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Szamotułach w partnerstwie z Fundacją AKME.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa 97 (osoby z niepełnosprawnością oraz osoby przebywające/opuszczające pieczę zastępczą w wieku 15-64 l.) osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych w powiecie szamotulskim poprzez wykorzystanie różnorodnych metod aktywizujących, prowadzących do zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych
i społecznych i podjęcia zatrudnienia.

Projekt ma na celu zagwarantowanie następujących form wsparcia:

 1. Identyfikacja potrzeb społeczno-zawodowych uczestników projektu (IPD),
 2. Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych,
 3. Obóz Rehabilitacyjno-Szkoleniowy/zajęcia rehabilitacyjno-usprawniające,
 4. Kurs Aktywnego Poszukiwania Pracy,
 5. Pośrednictwo Pracy,
 6. Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe,
 7. Staże zawodowe,
 8. Praca socjalna świadczona przez pracownika socjalnego.

 Zakładane rezultaty realizacji projektu:

 • zdobycie doświadczenia zawodowego przez 20 osób poprzez udział w stażu,
 • zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności lub kompetencji,
 • zdobycie umiejętności poruszania się po rynku pracy,
 • przełamywanie barier osobowościowych, które utrudniają funkcjonowanie na rynku pracy.

 

Wartość projektu: 954 552,05 PLN

Kwota dofinansowania: 811 369,24 PLN