PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TWOJĄ SZANSĄ

Przedsiębiorczość Twoją szansą

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TWOJĄ SZANSĄ

Projekt pt. „Przedsiębiorczość Twoją szansą” nr RPLD.08.03.01-10-0187/15 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8, Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 1 943 700,00

Wkład Funduszy Europejskich: 1 919 715,00

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 30.04.2018

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród grupy docelowej 50 osób po 29 rokiem życia bez zatrudnienia, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z województwa łódzkiego w tym w szczególności mieszkańców powiatów o niskim poziomie przedsiębiorczości.

Cele szczegółowe projektu:

 1. rekrutację obejmująca m.in. diagnozę predyspozycji 90 kandydatów/ek w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej i rozmowy kwalifikacyjne z Komisją Rekrutacyjną.
 2. wsparcie szkoleniowo-doradcze dotyczące podstaw prowadzenia działalności gospodarczej oraz pomocy w przygotowaniu biznesplanu wraz z wnioskiem o udzielenie środków (w tym finansowego wsparcia pomostowego) na uruchomienie działalności gospodarczej dla 50 uczestników/czek projektu.
 3. przyznanie dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej dla 40 uczestników/czek projektu wraz z finansowym wsparciem pomostowym oraz zindywidualizowane wsparcie szkoleniowo-doradcze na etapie prowadzenia działalności gospodarczej  dla 40 uczestników/czek projektu. Przewidywany termin wypłaty dotacji to marzec/kwiecień 2017 roku

Co zrobić, aby przystąpić do projektu:

 1. Zapoznać się z regulaminem rekrutacji
 2. Pobrać i wypełnić elektroniczny formularz rekrutacyjny
 3. Wydrukować, podpisać i wysłać formularz rekrutacyjny na adres:
  Fundacja AKME, ul. Naramowicka 172, 61-611 Poznań
 4. Oczekiwać na kontakt ze strony biura projektu.

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA I LISTA REZERWOWA

 1. Lista rankingowa – pobierz
 2. Lista rezerwowa – pobierz

Załączniki do pobrania:

 1. Formularz rekrutacyjny,
 2. Regulamin rekrutacyjny,
 3. Deklaracja zgody,
 4. Biznesplan,
 5. Regulamin przyznawania środków finansowych popr.30.06.2017
 6. Informacja o wynikach oceny formularza rekrutacyjnego,
 7. Lista uczestników zakwalifikowanych do szkoleń,
 8. Harmonogram szkoleń,
 9. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu
 10. Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego
 11. Formularz – pomoc de minimis
 12. Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis.

Ostateczna lista rankingowa.

Wnioski należy składać osobiście lub pocztą w biurze projektu, ale można też przesłać do Poznania do dnia 12.01.2018 r. Formularze dot. de minimis jest wypełniony należy uzupełnić stronę 1 – dane adresowe/PKD i data powstania przedsiębiorstwa oraz str. 7 – podpis.