WBREW BARIEROM

wbrew barierom fundacja akme

WBREW BARIEROM

Projekt pt. „Wbrew Barierom”, nr RPMP.08.02.00-12-0111/15 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8 Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.06.2016 – 30.11.2017

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost zatrudnienia wśród uczestników/czek projektu w ramach zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia aktywizacyjnego adekwatnego do potrzeb i potencjału określonych wspólnie z doradcą klienta w toku przygotowania IPD.

Projekt jest skierowany  do 130 osób pozostających bez zatrudnienia i zamieszkujących na terenie powiatów, w tym 120 osób bezrobotnych i 10 osób biernych zawodowo.

Projekt ma na celu zagwarantowanie następujących  form wsparcia:

 1. spotkania indywidualne z doradcą klienta i opracowanie indywidualnego planu działania,
 2. indywidualne wsparcie motywacyjno-psychologiczne,
 3. grupowe warsztaty z zakresu poszukiwania pracy,
 4. grupowe warsztaty w zakresie opieki nad osobą zależną,
 5. szkolenia zawodowe m.in. asystent księgowości, spawacz metodą MAG, konsultant ds. systemów informatycznych, profesjonalny sprzedawca – przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B.

Rezultaty realizacji projektu:

 1. osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej.
 2. podjęcie pracy po opuszczeniu programu przez minimum 45 bezrobotnych i minimum 40 biernych zawodowo objętych wsparciem.
 3. uzyskanie kwalifikacji po opuszczeniu programu przez minimum 31 bezrobotnych i minimum 27 biernych zawodowo objętych wsparciem.

Wartość projektu: 1 961 394,24 PLN
Kwota dofinansowania: 1 863 324,52 PLN

Biuro projektu:

ul. Mikołaja Reja 20A,
33 300 Nowy Sącz,
telefon: 796 419 930.

Załączniki do pobrania:

 1. Regulamin projektu (obowiązuje od 01.12.2016),
 2. Formularz rekrutacyjny,
 3. Karta oceny formalnej i punktowe,
 4. Oświadczenie dotyczące sytuacji Uczestnika/czki po zakończeniu udziału,
 5. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu,
 6. Wniosek o zwrot kosztów opieki (obowiązuje od 01.12.2016),
 7. Oświadczenie o dostarczeniu dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej po zakończeniu udziału w projekcie.