ODMIEŃ SIEBIE I WEJDŹ NA RYNEK PRACY!

ODMIEŃ SIEBIE I WEJDŹ NA RYNEK PRACY! Projekt pn. „Odmień siebie i wejdź na rynek pracy!”, numer RPSL.07.01.03-24-04HD/16-003, jest realizowany w ramach Osi priorytetowej VII. Regionalny rynek pracy, Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na […]