ODMIEŃ SIEBIE I WEJDŹ NA RYNEK PRACY!

slaskie

ODMIEŃ SIEBIE I WEJDŹ NA RYNEK PRACY!

Projekt pn. „Odmień siebie i wejdź na rynek pracy!”, numer RPSL.07.01.03-24-04HD/16-003, jest realizowany w ramach Osi priorytetowej VII. Regionalny rynek pracy, Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.05.2017 – 30.11.2018

Projekt realizowany jest przez Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w partnerstwie z Fundacją AKME.

Cel projektu:

Zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia; w tym należących do grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

 • osób po 50 r.ż.,
 • kobiet (szczególnie powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka),
 • osób niepełnosprawnych,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób o niskich kwalifikacjach.

zamieszkujących na obszarze woj. śląskiego.

Projekt ma na celu zagwarantowanie następujących  form wsparcia:

 1. Indywidualne poradnictwo z doradcą zawodowym
 2. Pośrednictwo pracy
 3. Szkolenia podnoszące kwalifikacje
 4. Staże zawodowe (3-miesięczne lub 6-miesięczne)

Ponadto uczestnikom/-czkom projektu przysługuje wsparcie towarzyszące w postaci:

 1. Zwrotu kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia w ramach projektu,
 2. Zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną podczas poszczególnych form wsparcia w ramach projektu,
 3. Stypendium szkoleniowe oraz stażowe.

Rezultaty realizacji projektu:

 1. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez minimum 54 uczestników/czek projektu
 2. Podjęcie pracy (w tym na własny rachunek) przez minimum 48 uczestników/czek projektu
 3. Osiągnięcie efektywności zatrudnienia w poszczególnych grupach.

Całkowita wartość projektu: 1 920 137,04 PLN
Kwota dofinansowania: 1 824 130,18 PLN