NOWY START W ŻYCIE II

NOWY START W ŻYCIE II Projekt pn. „NOWY START W ŻYCIE 2”, numer RPPD.07.01.00-IZ.00-20-002/16, jest realizowany w ramach Osi priorytetowej VII. Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Okres realizacji projektu: 01.09.2017 […]