W RODZINIE SIŁA

W RODZINIE SIŁA Powiat Kępiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie w latach   2017-2018 – jako Partner Wiodący realizuje Projekt „W RODZINIE SIŁA”. Powyższy projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez […]