W RODZINIE SIŁA

Kierunek - aktywizacja

W RODZINIE SIŁA

Powiat Kępiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie w latach   2017-2018 – jako Partner Wiodący realizuje Projekt „W RODZINIE SIŁA”.

Powyższy projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z:

 1. Gminą Trzcinica/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzcinicy
 2. Gminą Kępno/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kępnie
 3. Fundacją AKME Bogucin, ul. Grzybowa 4, 62-006 Kobylnica (Partner spoza sektora finansów publicznych).

Cel główny projektu:

Poprawa dostępu do usług społecznych dla 219 osób z terenu powiatu kępińskiego, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym             (z powodu niepełnosprawności lub wychowywaniu się w rodzinie zastępczej lub rodzinie z problemami opiekuńczo-wychowawczymi) – 185 osób oraz 34 osób z ich otoczenia.

Cele szczegółowe projektu:

 1. Zindywidualizowane wsparcie 92 osób niepełnosprawnych ukierunkowane na działania mające na celu złagodzenie skutków wykluczenia społecznego spowodowanego stanem zdrowia,
 2. Zindywidualizowane wsparcie ukierunkowane na 60 dzieci z rodzin zastępczych poprzez optymalizację działań wsparcia rodziny zastępczej,
 3. Zindywidualizowane wsparcie 33 osób z rodzin biologicznych borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi mające za zadanie wsparcie rodziny dysfunkcyjnej w takim zakresie, aby dzieci nie trafiały do zastępczych form opieki rodzicielskiej.

Zgodnie z przyjętymi założeniami udział uczestników w projekcie skutkować powinien poprawą jakości życia tych osób poprzez zwiększenie ich kompetencji, umiejętność rozwiązywania sytuacji problemowych przy wsparciu specjalistów i wykwalifikowanych asystentów.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jako Partner Wiodący przeprowadzi następujące działania:

 • uruchomienie poradnictwa specjalistycznego według potrzeb zdiagnozowanych na etapie rekrutacji uczestników (np. psycholog, socjoterapeutka, pedagog, pracownik socjalny);
 • organizacja i przeprowadzenie wyjazdowego szkolenia (10 dni) pn. Wyjazdowy Warsztat Umiejętności Interpersonalnych (dla dzieci rodzin zastępczych wraz z opiekunami)
 • organizacja szkoleń i stacjonarnych warsztatów dla dzieci w wieku 13-16 lat oraz dla osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia/korepetycje/kurs j. angielskiego dla dzieci rodzin zastępczych
 • zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych, zabawek i sprzętu specjalistycznego do zajęć z dziećmi
 • wypożyczenie sprzętu zwiększającego samodzielność osób lub sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie podejmie następujące działania:

 • uruchomienie poradnictwa specjalistycznego według potrzeb zdiagnozowanych na etapie rekrutacji uczestników np. psycholog, socjoterapeutka, pedagog, pracownik socjalny);
 • przeszkolenie oraz zatrudnienie 2 asystentów osoby niepełnosprawnej
 • organizacja i przeprowadzenie wyjazdowego warsztatu szkoleniowego (10 dni) usprawniającego społecznie osoby niepełnosprawne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy podejmie następujące działania:

 • uruchomienie poradnictwa specjalistycznego według potrzeb zdiagnozowanych na etapie rekrutacji uczestników (np. psycholog, prawnik, terapeuta, mediator, pedagog, logopeda, dietetyk);
 • organizacja i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów pn. „Szkoła dla Rodziców” dla rodziców wraz z dziećmi (10 dni)
 • kurs pomocy przedmedycznej dla dzieci
 • zajęcia dla dzieci w zakresie kompetencji kluczowych
 • zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i sprzętu specjalistycznego do zajęć z dziećmi
 • działania animacyjne

Fundacja AKME przeprowadzi następujące działania:

 • uruchomienie poradnictwa specjalistycznego według potrzeb zdiagnozowanych na etapie rekrutacji uczestników (np. psycholog, prawnik, terapeuta, mediator, pedagog, logopeda, dietetyk);
 • przeszkolenie oraz zatrudnienie 1 asystenta osoby niepełnosprawnej/ niesamo-dzielnej
 • organizacja i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów umiejętności wychowawczych pn. Szkoła dla Rodziców AKME dla rodziców wraz z dziećmi (5 dni)
 • organizacja i przeprowadzenie Obozu Aktywnej Rehabilitacji (10 dni) dla osób niepełnosprawnych/niesamodzielnych z opiekunami.
 • zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych

Partnerzy realizujący projekt w ramach zachowania trwałości rezultatów zobowiązani są do świadczenia usług przez okres 24 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu to jest w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 1.751.068,19 PLN
Kwota dofinansowania: 1.663.514,78 PLN

 

Zapytanie ofertowe nr 1/06/AKME/KĘPNO 7.2.1 /2018

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, którego zadaniem będzie zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci – uczestników projektu, w zakresie kompetencji  kluczowych – korepetycji.

Zapytanie ofertowe – kompetencje kluczowe