ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM

ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim” RPWP.07.01.02-30-0040/15 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie Społeczne, Działania 7.1 Aktywna Integracja Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 30.09.2018. Projekt realizowany […]