INTEGRACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA W POWIECIE CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIM

INTEGRACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA  W POWIECIE CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIM Projekt pt. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”  nr RPWP.07.01.02-30-0062/16 jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki […]