INTEGRACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA W POWIECIE CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIM

akme

INTEGRACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA  W POWIECIE CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIM

Projekt pt. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”  nr RPWP.07.01.02-30-0062/16 jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.06.2017 – 31.01.2019

Projekt realizowany jest przez Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance w partnerstwie z Fundacją AKME.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa 92 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-64 (osoby z niepełnosprawnością oraz osoby przebywające/opuszczające pieczę zastępczą) zamieszkałych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.

Projekt ma na celu zagwarantowanie następujących form wsparcia:

  1. Diagnoza potrzeb społeczno-zawodowych uczestników projektu (IPD),
  2. Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych,
  3. Kurs Umiejętności Społecznych i Aktywnego Poszukiwania Pracy,
  4. Kursy zawodowe,
  5. Staże zawodowe.

 

Zakładane rezultaty realizacji projektu:

  • wzrost aktywności społecznej uczestników projektu;
  • wzrost aktywności zawodowej uczestników projektu;
  • wyposażenie uczestników w kompetencję, wiedzę i umiejętności.

Wartość projektu: 831 285,78 PLN

Kwota dofinansowania: 706 592,91 PLN