INTEGRACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB Z TERENU POWIATU SZAMOTULSKIEGO

INTEGRACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB  Z TERENU POWIATU SZAMOTULSKIEGO Projekt pt. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób w terenu powiatu szamotulskiego” nr RPWP.07.01.02-30-0134/16 jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe realizowane przez jednostki samorządu […]