Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Mieszkańców Powiatu Chodzieskiego

Cel projektu: Projekt jest kierowany do osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi spełniających przesłanki zagrożenia ubóstwem lub wykluczenia społecznego, z tytułu stwierdzonego zaburzenia psychicznego, które pracują, uczą się lub zamieszkują na obszarze Powiatu Chodzieskiego oraz osób z ich otoczenia. Celem projektu jest utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych i objęcie kompleksowym wsparciem osób z zaburzeniami […]

NOWA SZANSA

NOWA SZANSA Projekt pt. „Nowa szansa” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7.Włączenie społeczne, Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Polskie Stowarzyszenie WIDOKI w partnerstwie z Fundacją […]

POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE CHODZIESKIM

POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE CHODZIESKIM Powiat Chodzieski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży od 01.01.2017 do 31.12.2018 realizuje Projekt pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim”. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 […]