Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Mieszkańców Powiatu Chodzieskiego

CEL PROJEKTU:

Projekt jest kierowany do osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi spełniających przesłanki zagrożenia ubóstwem lub wykluczenia społecznego, z tytułu stwierdzonego zaburzenia psychicznego, które pracują, uczą się lub zamieszkują na obszarze Powiatu Chodzieskiego oraz osób z ich otoczenia.

Celem projektu jest utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych i objęcie kompleksowym wsparciem osób z zaburzeniami psychicznymi wraz z osobami z ich otoczenia.


WSPARCIE:

– Indywidualne spotkania z psychologiem

– Indywidualne spotkania z psychiatrą

– Terapia indywidualna

– Spotkania z pracownikiem socjalnym

– Spotkania z doradcą zawodowym

– Specjaliści, m. in. mediator, pedagog – indywidualne i grupowe spotkania

– Zajęcia socjoterapeutyczne (warsztaty, treningi, grupy wsparcia)

– Asystenci wsparcia procesu leczenia


Projekt pt. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020” i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Lider projektu: Fundacja AKME

Partnerzy:

Powiat Chodzieski

Centrum Pomocy Specjalistycznej „Remedium”

„POLSKIE STOWARZYSZENIE WIDOKI”

Fundacja „UKRYTE MARZENIA”


KONTAKT:

Centrum Pomocy Specjalistycznej „Remedium”

ul. Mickiewicza 7, 64-800 Chodzież

tel. 786 940 301

Oddział dzienny i punkt wsparcia

ul. Jagiellońska 5, 64-800 Chodzież

tel. 507 475 843/846

mail: fundacjaukrytemarzenia@gmail.com


Okres realizacji projektu: 01.06.2020 – 31.03.2023

Całkowita wartość projektu: 5 232 500,00 zł

Kwota dofinansowania: 4 970 875,00 zł


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja uczestnika projektu

Oświadczenie uczestnika projektu