Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Mieszkańców Powiatu Chodzieskiego

Cel projektu:

Projekt jest kierowany do osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi spełniających przesłanki zagrożenia ubóstwem lub wykluczenia społecznego, z tytułu stwierdzonego zaburzenia psychicznego, które pracują, uczą się lub zamieszkują na obszarze Powiatu Chodzieskiego oraz osób z ich otoczenia.

Celem projektu jest utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych i objęcie kompleksowym wsparciem osób z zaburzeniami psychicznymi wraz z osobami z ich otoczenia.

Dla kogo?

Projekt jest skierowany dla osób pełnoletnich zamieszkałych na terenie Powiatu Chodzieskiego.

Oferowane wsparcie:

  • Indywidualne spotkania z psychologiem
  • Indywidualne spotkania z psychiatrą
  • Terapia indywidualna
  • Spotkania z pracownikiem socjalnym
  • Spotkania z doradcą zawodowym
  • Specjaliści, m. in. mediator, pedagog – indywidualne i grupowe spotkania
  • Zajęcia socjoterapeutyczne (warsztaty, treningi, grupy wsparcia)
  • Asystenci wsparcia procesu leczenia

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Kontakt:

Centrum Pomocy Specjalistycznej "Remedium"

ul. Mickiewicza 7

64-800 Chodzież

Tel. 786 940 301

Oddział dzienny i punkt wsparcia

ul. Jagiellońska 5

64-800 Chodzież

Tel. 507 475 843/846

E-mail: fundacjaukrytemarzenia@gmail.com

Projekt pt. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020” i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w partnerstwie:

Powiat Chodzieski

Centrum Pomocy Specjalistycznej "Remedium"

„POLSKIE STOWARZYSZENIE WIDOKI”

Fundacja „UKRYTE MARZENIA”

Okres realizacji projektu:
01.06.2020 – 31.03.2023
 
Całkowita wartość projektu:
5 232 500,00 zł
 
Kwota dofinansowania:
4 970 875,00 zł

Dokumenty do pobrania: