WBREW BARIEROM

WBREW BARIEROM Projekt pt. „Wbrew Barierom”, nr RPMP.08.02.00-12-0111/15 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8 Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: 01.06.2016 – 30.11.2017 Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz […]