NOWY START DO KARIERY

NOWY START DO KARIERY Projekt pt. „Nowy start do kariery”, nr RPLD.08.02.01-10-0134/16 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8. Zatrudnienie, Działania 8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, Poddziałania 8.2.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej […]