NOWY START DO KARIERY

Przedsiębiorczość Twoją szansą

NOWY START DO KARIERY

Projekt pt. „Nowy start do kariery”, nr RPLD.08.02.01-10-0134/16 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8. Zatrudnienie, Działania 8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, Poddziałania 8.2.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.12.2016 – 31.08.2018r.

Projekt realizowany jest przez TEB Edukacja Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją AKME.

Cel projektu:

Podniesienie zdolności do zatrudnienia osób po 29  r.ż. pozostających bez pracy, w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących
na obszarach wiejskich w województwie łódzkim.

Projekt skierowany jest do 135 osób spełniających poniższe warunki:

 • wiek powyżej 29 roku życia
 • zamieszkanie na obszarze wiejskim na terenie województwa łódzkiego
 • pozostający bez pracy (osoby bezrobotne, bierne zawodowo, poszukujące pracy)

oraz dodatkowo co najmniej jeden z poniższych:

 • wiek powyżej 50 roku życia,
 • bycie długotrwale bezrobotną/ym
 • bycie osobą bierną zawodową
 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności
 • niskie kwalifikacje,
 • zamieszkiwanie na terenie powiatów: pabianickiego, zgierskiego, łaskiego, poddębickiego, zduńskowolskiego, kutnowskiego lub łęczyckiego.

Projekt ma na celu zagwarantowanie następujących  form wsparcia:

 1. spotkania indywidualne z doradcą zawodowym i opracowanie indywidualnego planu działania,
 2. grupowe poradnictwo zawodowe w formie 3 warsztatów:
 • budowanie wytrwałości,
 • budowanie wizerunku,
 • aktywne szukanie pracy,
 1. szkolenia zawodowe,
 2. staże zawodowe,
 3. pośrednictwo pracy.

W projekcie przewidziano wsparcie towarzyszące w postaci:

 1. Zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną w czasie udziału w zajęciach
 2. Zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia w ramach projektu.

Rezultaty realizacji projektu:

 1. Osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej.
 2. Podjęcie pracy po opuszczeniu programu przez minimum 45 bezrobotnych,
  minimum 45 długotrwale bezrobotnych, minimum 17 osób z niepełnosprawnościami, minimum 40 biernych zawodowo objętych wsparciem.
 3. Uzyskanie kwalifikacji po opuszczeniu programu przez minimum 30 osób z grup  objętych wsparciem.

Wartość projektu:  1 877 454,00 PLN
Kwota dofinansowania: 1 783 581,30 PLN

Załączniki do pobrania:

 1. Formularz rekrutacyjny,
 2. Załącznik do FR – zobowiązanie,
 3. Formularz rekrutacyjny_zgoda_deklaracja,
 4. Karta Oceny – FR,
 5. Oświadczenie -4 tygodnie – 3m-ce po projekcie,
 6. Regulamin projektu,
 7. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu,