POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE KALISKIM

POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE KALISKIM Powiat Kaliski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu od 01.01.2017 do 31.12.2018 realizuje projekt pn.: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim”, numer RPWP.07.02.01-30-0031/15, Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi społeczne i […]