LIFE COACHING I JOB COACHING II

LIFE COACHING I JOB COACHING II Projekt pn. „LIFE COACHING I JOB COACHING II – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w woj. Podkarpackim”, numer RPPK.08.01.00-IP.01-18-009/16, jest realizowany w ramach Osi priorytetowej VIII. Integracja społeczna, Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 […]