LIFE COACHING I JOB COACHING II

podkarpackie

LIFE COACHING I JOB COACHING II

Projekt pn. „LIFE COACHING I JOB COACHING II – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w woj. Podkarpackim”, numer RPPK.08.01.00-IP.01-18-009/16, jest realizowany w ramach Osi priorytetowej VIII. Integracja społeczna, Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.05.2017 – 30.09.2018

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Cel projektu:

Zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 120(65K/55M)osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w województwie podkarpackim, w tym wyłącznie:

 • 60 osób (32K/28M) o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i/lub osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną lub osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • 60 osób (33K/27M) doświadczających wielokrotnego wykluczenia rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki.

Do projektu mogą przystąpić osoby w wieku 18-64 lata, bierne zawodowo oraz bezrobotne.

Projekt ma na celu zagwarantowanie następujących  form wsparcia:

 1. Indywidualne poradnictwo w zakresie podniesienia kompetencji życiowych, łagodzenia barier zdrowotnych w postaci konsultacji: ze stylistą wraz z wizytą u fryzjera, z fizjoterapeutą,
 2. Grupowe poradnictwo w zakresie podniesienia umiejętności społeczno-zawodowych w formie treningów: relaksacyjnego, percepcji społecznej, podejmowania ról, interpersonalnego, autoprezentacji,
 3. Szkolenia prowadzące do zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych,
 4. 3–miesięczne staże zawodowe,
 5. Indywidulane pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
 6. Indywidualne poradnictwo prawne.

Ponadto Uczestnikom/-czkom projektu przysługuje wsparcie towarzyszące w postaci:

 1. Zwrotu kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia w ramach projektu,
 2. Stypendium szkoleniowe oraz stażowe,
 3. Pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej.

Rezultaty realizacji projektu:

 1. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez minimum 31 uczestników/czek projektu,
 2. Poszukiwanie pracy przez minimum 56 uczestników/czek projektu,
 3. Praca (w tym na wł. rachunek) przez minimum 20 uczestników/czek projektu,
 4. Postęp w aktywizacji/dalsza aktywizacja do 3 m-cy po ukończeniu udziału w projekcie przez minimum 56 uczestników/czek projektu.

Wartość projektu: 1 760 828,16 zł
Kwota dofinansowania: 1 496 703,93 zł