Aktywni Zawodowo z Obszaru Rewitalizacji Miasta Łódź

Fundacja AKME w partnerstwie z Miastem Łódź realizuje kolejny projekt aktywizacyjny! Cel projektu: Celem projektu „Aktywni Zawodowo z Obszaru Rewitalizacji Miasta Łódź” jest wzrost zatrudnienia w grupie 50 (24 kobiet i 26 mężczyzn) osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 30 roku życia w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 […]

Akademia Przedsiębiorczości w Subregionie: Miasto Łódź

Fundacja AKME rozpoczyna kolejny projekt dotacyjny na obszarze Miasta Łódź! Cel projektu: Projekt ma na celu objęcie wsparciem 40 osób biernych zawodowo oraz osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat z subregionu Miasto Łódź województwa łódzkiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, przez objęcie ich wsparciem szkoleniowym grupowym i indywidualnym, udzielenie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej i […]

40 FIRM -CZAS START! Ostateczna lista rankingowa Projektu!

40 FIRM -CZAS START! nr RPWP. 06.03.01-30-0100/17 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Projekt jest realizowany przez Fundację AKME. Okres realizacji projektu: 01.02.2018 – 30.09.2019 Cel projektu: Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia […]