AKTYWNA INTEGRACJA – NOWA SZANSA

AKTYWNA INTEGRACJA – NOWA SZANSA Projekt pt. „Aktywna integracja – nowa szansa”, nr RPMP. 09.01.02-12-0088/16 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9  Region Spójny Społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu […]