Razem Pokonamy Bariery! II

Cel projektu:

Celem projektu jest umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia poprzez:

  • zwiększenie możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym
  • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia
  • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, sportowych, czy też rehabilitacyjnych

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, zamieszkujących województwo wielkopolskie, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), którzy mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów.

Kontakt:

Biuro Fundacji AKME

ul. Wachowiaka 8A, 60 – 681 Poznań

Tel. 605 939 225, 601 971 090

E-mail: maciej@fundacja-akme.pl

Projekt realizowany przez Fundację AKME, zlecony do realizacji w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Okres realizacji projektu:
1 kwietnia 2022 – 31 marca 2023
Wartość zadania:
527 884,80 zł
 
Dofinansowanie:
507 724,80 zł