Przedsiębiorczość Twoją szansą – 3 edycja

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości wśród 48 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy: bezrobotnych i biernych zawodowo, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkujących na terenie woj. Łódzkiego w najtrudniejszej sytuacji na rynku – w tym:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Efekty projektu

Dzięki środkom EFS uczestnicy nabędą kompetencje niezbędne do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, 38 z nich założy działalność gospodarczą i poprowadzi ją przez minimum 12 miesięcy. W wyniku działalności przedsiębiorstw utworzonych zostanie 38 nowych  miejsc pracy ( w ramach samozatrudnienia), co doprowadzi do ograniczenia bezrobocia.

Projekt ma na celu zagwarantowanie następujących form wsparcia:

 • Rozmowa z doradcą zawodowym w celu zbadania predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Realizacja wsparcia szkoleniowo-doradczego przygotowującego do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności;
 • Wsparcie pomostowe – finansowe
 • Dodatkowo przewidziano wsparcie w postaci:
 • Stypendium szkoleniowe
 • Zwrotu kosztów dojazdów uczestników w trakcie szkoleń dla 24UP;
 • Zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną dla 2 Uczestników projektu w trakcie szkoleń

Zapytanie ofertowe:
W związku z realizacją projektu pt.: „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TWOJĄ SZANSĄ – edycja 3” nr RPLD.08.03.01-10-0056/19, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 8 Zatrudnienie; Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości; Poddziałania 8.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych), Fundacja Akme zaprasza doradców do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia doradztwa indywidualnego w zakresie przygotowania biznesplanu.

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączniku. Oferty należy składać do dnia 20 marca 2020 roku.

Biuro projektu:
Ul. Piwna 12/7
91-003 Łódź
Tel. 601 972 262
Mail: martas@fundacja-akme.pl
Okres realizacji projektu
01.10.2019-31.05.2021